Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster

ITAB Shop Concept AB (publ) har den 12 mars 2021 meddelat förändring av aktieslag och antalet utestående aktier i bolaget.

ITAB Shop Concept AB (publ) har den 12 mars 2021 meddelat att efter genomförd företrädesemission, kvittningsemission samt omstämpling av A-aktier kommer antalet utestående aktier uppgå till 218 100 192 B-aktier.

Svolders totala aktieinnehav uppgår per den 22 mars 2021 till 11 997 551 B-aktier. Detta motsvarar 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i ITAB Shop Concept AB (publ). Omstämplingen av bolagets samtliga A-aktier medför att Svolders röstandel överstiger 5 procent, vilket föranleder detta flaggningsmeddelande.

Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders andel av kapital och röster