KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 21 november 2012. Stämman hölls på Polstjärnan (Lyran Konferens) i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011/2012. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 26 november 2012, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 29 november 2012.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011/2012 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Mats Andersson, Lena Apler, Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall. Årsstämman valde Caroline Sundewall till styrelseordförande.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första mötet). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2013. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen. 

Information och diskussion beträffande bolagets utdelningspolicy
Styrelsen informerade om att den överväger att förändra bolagets utdelningspolicy. Svolder ska fortsatt ha en offensiv utdelningspolicy, men den bör i framtiden bättre anpassas till mottagen utdelning från portföljbolagen med avdrag för Svolders förvaltningskostnader. Styrelsen avser att presentera sitt förslag i kommande delårsrapport.
 
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2012/2013, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 13 december 2012.

Stockholm den 21 november 2012
Styrelsen


Release Release