Delårsrapport – tre månader

Delårsrapport - tre månader 1 september-30 november 1999 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7,3 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. *Substansvärdet steg 19,4%, inklusive utdelning, till 168,50 SEK per aktie. *Börskursen (B) steg 15,5%, inklusive utdelning, till 137 SEK. *Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tremånadersperiod 17,6%. *Substansvärdet den 16/12 var 182 SEK per aktie och börskursen 151,50 SEK. *Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18%. *Periodens resultat (3 mån) var 152,5 (-5,0) MSEK, motsvarande 23,80 (-0,80) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: Information Highway, Frontec, Enlight Interactive och PartnerTech Negativa: G&L Beijer och Haldex Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Finnveden, Frontec, Munksjö, Geveko och Gunnebo Sålt: Information Highway, Eldon, Sardus, Kungsleden och Enlight Interactive RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING 3 mån 3 mån 12 mån rullande 1/9-30/11 1/9-30/11 1/12 98- 99 98 30/11 99 MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie Mottagen 0,6 0,10 0,5 0,10 30,1 4,80 utdelning mm Förvaltningskostn -3,4 -0,50 -2,5 -0,40 -13,7 -2,10 ad Realiserat 155,3 24,30 -3,0 -0,50 178,8 27,90 resultat aktier Redovisat 152,5 23,80 -5,0 -0,80 195,2 30,50 resultat Orealiserat -22,5 -3,50 -88,4 -13,80 53,7 8,40 resultat aktier Lämnad utdelning 54,5 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50 Substansvärdeförä 184,4 28,80 -39,0 -6,10 303,3 47,40 ndring Substansvärde 1078,3 168,50 829,4 129,60 948,4 148,20 (UB) Inledningen av rapportperioden 1 september-30 november, dvs den första tremånadersperioden av verksamhetsåret 1999/2000, kan på flertalet börser karakteriseras som avvaktande. Den historiskt svaga börsperioden september-oktober, förändringar av centralbankernas penningpolitik i åtstramande riktning, oro inför milleniumskiftet samt vinsthemtagningar från en under kalenderåret god utveckling var sammantaget återhållande faktorer. Under slutet av oktober och hela november var kursutvecklingen däremot mycket stark, inte minst gällde detta den svenska aktiemarknaden. Centralbankernas höjda styrräntor signalerar en avsikt att bekämpa inflationstendenser. Agerandet har mottagits positivt av obligationsmarknaderna, varvid de långa räntorna efter en betydande stigning i september åter är på sensommarens nivåer. En stark niomånadersrapport från Ericsson samt att de normalt svaga höstmånaderna inte skapade någon börsturbulens har vidare positivt påverkat marknadsaktörerna. Börsuppgången de senaste sex veckorna har dock nästan uteslutande kanaliserats till sektorerna IT och Telekom. Världens ekonomier fortsätter att utvecklas mycket starkt. Den amerikanska ekonomin redovisar åter rekordtillväxt, samtidigt som förbättringstakten i Europa och Sydostasien är betydande. Råvarupriser stiger liksom löner, men trots detta har ännu inga betydande inflationstecken noterats i varken USA eller Europa. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är i flertalet länder mycket högt. På valutamarknaderna befästs trenderna om en svagare Euro och en kraftigt förstärkt japansk YEN. Kursmönstret för den amerikanska USD och brittiska GBP har varit oregelbundet. Under tremånadersperioden har dock en treprocentig förstärkning för båda valutorna relativt kronan ägt rum. Sett över en tolvmånadersperiod utgör YEN-förstärkningen hela 26 procent och Euro-försvagningen 8,6 procent i ett svenskt perspektiv. De stora valutarörelserna förändrar de olika produktionsländernas konkurrenskraft, och kommer att leda till svårigheter för inte minst den japanska exportindustrin. Även den svenska konkurrenskraftsförsämringen relativt Kontinentaleuropa är inte oväsentlig. Under tremånadersperioden steg Affärsvärldens generalindex (Afgx) med hela 20,6 procent, att jämföra med 7,5 procent för Morgan Stanleys världsindex mätt i USD. De senaste tolv månaderna har den svenska börsen (Afgx) stigit med nästan 41 procent, och har därmed överträffat de största västerländska börserna med 15-25 procentenheter. De små bolagens aktier har utvecklats väl under tremånadersperioden, om än inte lika starkt som hela marknaden. Carnegie Small Cap Index (CSX) steg 17,6 procent, huvudsakligen genom en mycket stark kursutveckling för IT-aktier. Portfölj- och kursutveckling Svolders substansvärde steg under tremånadersperioden med 19,4 procent, inklusive den under perioden lämnade utdelningen om 8,50 kr per aktie. Bolagets B-aktie steg samtidigt, likaså inklusive lämnad utdelning, med 15,5 procent. Den sk substansvärderabatten var på balansdagen drygt 18 procent. TOTALAVKASTNING I PROCENT1) 3 mån 12 mån rullande 1/9-1999-30/11-1999 1/12-1998-30/11-1999 Aktiekurs 15,5 5,4 (B) Substansv 19,4 36,6 ärde CSX 17,6 30,6 1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX). Substansvärdetillväxten överträffade härigenom CSX med nästan 2 procentenheter. Det bör särskilt noteras att aktier som redan lämnat Svolders småbolagsdefinition, men som lämnar CSX först vid årsskiftet, höjt jämförelseindex med drygt en procentenhet under perioden. Denna indexeffekt, som i första hand beror på Framfabs kursuppgång och i andra hand Icons, kan i större utsträckning komma att påverka kommande tremånadersperiods indexjämförelse. Svolders meravkastning är framför allt orsakad av en mycket god kursutveckling för internetkonsulten Information Highway, IT-konsulten Frontec samt kontraktstillverkaren PartnerTech. Dessutom har börsnoteringen av det tidigare onoterade Enlight Interactive medfört ett betydande substansvärdebidrag. Två av Svolders största innehav - industrihandelsgruppen G&L Beijer samt fordonskomponentkoncernen Haldex - utvecklades däremot svagt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00680/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf