Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 21 november 2012, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2013:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)
Mats Qviberg (Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande och sammankallande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 20 november 2013.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Christoffer Lundström:
Christoffer Lundström
Provobis Holding Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031-7713750
070-8152121
christoffer@provobisholding.se


Release Release