SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2011/2012

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2011 (3 mån)

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -52,2 (113,7) MSEK, motsvarande -4,10 (8,90) SEK per aktie.

– Substansvärdet minskade 6,2%, inklusive återlagd utdelning, till 58,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 15,0%, inklusive återlagd utdelning, till 49,00 SEK per aktie.
– Utdelning om 42,2 MSEK, motsvarande 3,30 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärdet den 9 december var 56 SEK och aktiekursen 47,50 SEK.

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Nolato

-Minskat: Unibet, MTG och G & L Beijer

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Unibet och Nolato

-Negativa: Transcom, Beijer Alma & B&B TOOLS
 
 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se (http://www.svolder.se).

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


wkr0006.pdf wkr0006.pdf