Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 19 november 2009. Årets valberedning består av ledamöterna Mats Andersson (Fjärde AP-fonden), Gunnar Ek, Karin Kronstam (styrelsens ordförande) samt Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström), tillika ordförande och sammankallande. Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå kandidater till Svolders styrelse kan vända sig till valberedningens ordförande Christoffer Lundström via e-post christoffer@provobisholding.se eller telefon 031-771 37 50, alternativt till någon av övriga ledamöter i valberedningen.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf