DELÅRSRAPPORT III

DELÅRSRAPPORT III Aktuell rapportperiod: 1 mars-31 maj 2002 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2001-31 maj 2002 (9 mån). Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen i överensstämmelse med IAS39.1) En redovisning enligt årsredovisningslagen, baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sid 8. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN) · Substansvärdet föll 10,9%, till 53,20 SEK per aktie. · Börskursen (B) föll 2,5%, till 59,00 SEK per aktie. · Jämförelseindex CSX föll 2,6% (justerat för utdelning). · Substansvärdet den 17/6 var 47,00 SEK och börskursen 51,00 SEK. · Substansvärdepremien var på balansdagen 11%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var -83,4 (80,9) MSEK, motsvarande -6,50 (6,30) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: ProfilGruppen, Beijer Alma och Axfood Negativa: Nolato, LGP Telecom, Telelogic, Dimension, Bure Equity och Frontec Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Axis, Telelogic, Nolato och Bure Equity Sålt: Axfood, Finnveden, G&L Beijer, Hexagon och Micronic 1) Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Värden publicerade på denna sida och företrädesvis i delårsrapporten baseras på de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i årsredovisningen 2000/2001. Detta innebär att aktieinnehaven upptas till marknadsvärden och att innehavens samlade värdeförändring under aktuella perioder ingår i "Resultat från värdepapper" och "Eget kapital". En redovisning baserad på marknadsvärden ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet. 2) Texten på samtliga sidor förutom sidan 8 i denna delårsrapport belyser Svolders verksamhet utifrån ett perspektiv där samtliga tillgångar marknadsvärderas, och där förändringar i marknadsvärden under en redovisningsperiod i sin helhet påverkar verksamhetens resultat. Detta baseras på internationell redovisningspraxis (IAS 39), som ännu inte tillämpas i Sverige. Redovisningsinformation som i stället följer årsredovisningslagen (ÅRL) presenteras därför på sidan 8. Avvikelserna rör vanligen framför allt periodens resultat samt det bokförda värdet på aktieportföljen, som enligt IAS - till skillnad mot ÅRL - grundas på marknadsvärden. Skillnaderna i denna delårsrapport är marginella då ett nedskrivningsbehov enligt ÅRL har förelegat. Svolder och bolagets revisorer bedömer att information baserad på IAS ger en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet. I rapporten förekommer som tidigare ett antal tidsbegrepp som generellt tillämpas bland de noterade bolagen på Stockholmsbörsen. "Den aktuella rapportperioden" avser perioden 1 mars-31 maj 2002. Värden för delårsperioden, den aktuella rapportperioden samt historiska jämförelser finns i resultat-, balans-, kassaflödes- och nyckeltalstabeller på sidorna 6 och 7. Därutöver lämnas även motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår samt för senast rullande tolvmånadersperiod. Den senaste tremånadersperioden har åter kommit att präglas av svag kursutveckling för tillväxtaktier på världens börser. Särskilt svagt har den svenska aktiemarknaden samt den amerikanska tillväxtbörsen Nasdaq utvecklats. Den förbättring för industrikonjunkturen, som noteras i flertalet ledande indikatorer, har inte omfattat telekomsektorn. Ericssons beslut i inledningen av april att vidta ytterligare kostnadsbesparingar samt därutöver genomföra en nyemission har varit mycket kännbart för den svenska aktiemarknaden. Affärsvärldens Generalindex (AFGX) föll 12,6 procent och Nasdaq tappade 6,7 procent, mätt i lokala valutor. Den svaga utvecklingen har däremot inte gällt ett antal asiatiska börser. Exempelvis stärktes den japanska aktiemarknaden med drygt 11 procent under den aktuella rapportperioden. Mätt i SEK föll världsindex (MSCI) med närmare 7 procent. Valutakursförändringarna har vidare varit väsentliga under tremånadersperioden. Euro och svenska kronor har stärkts med ca 7 procent relativt amerikanska dollar och ca 4 procent i förhållande till engelska pund. Sett över de senaste 12 månaderna har Euro och svenska kronor stärkts med ytterligare ungefär två procentenheter mot dessa valutor, och relativt japanska yen med totalt knappt 13 procent. Den svenska industrins konkurrenskraft har härigenom försvagats på senare tid, dock utifrån ett gott utgångsläge. Den svenska småbolagsmarknaden fortsatte under den aktuella rapportperioden att utvecklas mindre dåligt än börsen som helhet. CSX föll med 4,6 procent, vilket är nästan åtta procentenheter bättre än AFGX. Nämda värden är ca två procentenheter bättre om hänsyn tas till underliggande utdelning, som till stor del distribuerats under april och maj. Stora svenska bolag som AstraZeneca, Ericsson, Skandia och Telia har haft en svag eller mycket svag kursutveckling under tremånadersperioden. Underleverantörer och konsulter till telekomföretag har likaså drabbats medan flera verkstads- och fastighetsbolag, vilka väger tungt i småbolagsindex, däremot utvecklats väl. Världens centralbanker har under våren blivit mindre expansiva i sin penningpolitik. Producentpriser och löner har i flera fall börjat stiga. Andra ledande indikatorer visar också på ökad ekonomisk aktivitet. I några länder, däribland Sverige, har detta resulterat i höjd styrränta. Genomgående har penningmarknads- och obligationsräntor höjts under den aktuella rapportperioden och är därmed åter på eller över de nivåer som rådde före terrorattackerna den 11 september 2001. Höjda räntor är en följd av bättre ekonomisk aktivitet, vilket är positivt sett ur aktieperspektiv, men medför samtidigt att avkastningskraven på alternativa placeringar som just aktier och fastigheter höjs. Aktiekursutveckling Svolders B-aktie betalades på balansdagen senast till 59 SEK. Under den aktuella rapportperioden har aktien därmed fallit 2,5 procent. Substansvärdepremien var vid detta tillfälle 11 procent. B-aktien har omsatts under samtliga börsdagar, med ett genomsnitt om 6200 aktier per dag. Svolders A-aktie har begränsad omsättning. Under motsvarande tidsperiod omsattes genomsnittligen 90 aktier per dag. Enligt Svolders bolagsordning kan A-aktieägare som önskar omvandla A- till B-aktier göra detta genom anmälan till styrelsen. Formulär kan erhållas från bolaget. Substansvärdets förändring Svolders substansvärde utvecklades svagt under den aktuella rapportperioden, och var på balansdagen 53,20 SEK per aktie. Förändringen var -10,9 procent, vilket är mer än åtta procentenheter sämre än jämförelseindex CSX om hänsyn tas till underliggande utdelningar. Orsaken går främst att finna i ett mindre framgångsrikt urval av industriaktier, portföljens höga andel av telekomrelaterade aktier, samt avsaknaden av fastighetsaktier. Under den aktuella rapportperioden har ungefär två av tre aktieinnehav i portföljen redovisat en negativ värdeutveckling, justerat för lämnad aktieutdelning. De största besvikelserna har varit de telekomrelaterade aktierna Nolato, LGP Telecom och Telelogic, vilka tillsammans belastat substansvärdet med mer än 50 MSEK (4 SEK per Svolderaktie). Bolagen har utförligt beskrivits i tidigare delårsrapporter under verksamhetsåret. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/19/20020619BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten


wkr0002.pdf wkr0002.pdf