KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS ÅRSSTÄMMA

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 17 november 2010. Stämman hölls på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens eller valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen. Fullständiga förslag har funnits tillgängliga på Svolders hemsida.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 4,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009/2010. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 22 november 2010, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 25 november 2010.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009/2010 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ej skall träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Christer Dahlström, Rolf Lundström och Caroline Sundewall samt nyvälja Mats Andersson och Lena Apler. Årsstämman valde Caroline Sundewall till styrelseordförande.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och att styrelsens ordförande ska kontakta de större aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, jämte styrelsens ordförande, utgöra en valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per 31 mars 2011. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offenliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Information om valberedningens sammansättning ska hållas tillgänglig på Svolders hemsida (www.svolder.se). Valberedningen skall fullfölja de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på årsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm respektive förvärv enligt erbjudande till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att återbetalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget presenterades i kallelsen och har funnits tillgängligt på Svolders hemsida.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Även detta förslag presenterades i kallelsen.

Nästa rapport
Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2010/2011, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 10 december 2010.

Stockholm den 17 november 2010

Styrelsen 


wkr0005.pdf wkr0005.pdf