Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 17 november 2004 klockan 16.00, Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering klockan 15.00. Registrering måste ha skett senast klockan 16.00. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall delsvara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken söndagen den 7 november 2004 (på grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast fredagen den 5 november 2004), delsanmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 12 november 2004 under adress Svolder AB, Box 70431, 10725 Stockholm. Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08- 440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 5 november 2004 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämman öppnas; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av förslaget till dagordning; 5. Val av två justeringsmän; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 8. Beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt §13 i bolagsordningen; 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av bolagsstämman; 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 13. Beslut om nomineringskommitté; 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen; 15. Stämman avslutas. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,40 SEK per aktie för räkenskapsåret 2003/2004. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 22 november 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom VPCs försorg torsdagen den 25 november 2004. Frivillig likvidation Enligt Svolders bolagsordning skall fråga om likvidation av bolaget prövas vid varje ordinarie bolagsstämma. För att beslut om likvidation skall vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna. Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att fatta beslut om att bolaget skall fortsätta sin verksamhet. Aktieägare som representerar 31 procent av samtliga aktier i bolaget, har underrättat styrelsen att de kommer att rösta i enlighet med styrelsens rekommendation. Styrelsen har dock med beaktande av 13 kap. 2 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag för frågan om prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation. Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören under likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet. Likvidatorn kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller. När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats, skall styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna redovisning skall revideras samt framläggas för aktieägarna på en bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman skall fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst. Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader. Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden under vilken försäljning skall ske. Om ett antal negativa faktorer samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken också skall belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än det substansvärde som utgjort utgångspunkt. Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsearvode Aktieägare som representerar 42 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå omval av Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och MatsOla Palm samt nyval av Rolf Lundström till ordinarie ledamöter. Håkan Bohlin har avböjt omval. Nämnda aktieägare kommer även att föreslå att styrelsearvodet skall vara oförändrat 510 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Rolf Lundström, f 36, är VD, styrelseledamot och huvudägare i Provobis Holding AB. Han är därutöver styrelseledamot i Göteborgs Likviditet AB, Göteborgs Auktionsverk AB, AB för Pantbelåning i Göteborg, Feelgood Svenska AB (publ), Hospitium AB (ordf) samt Inter Leisure i Göteborg AB (ordf). Nomineringskommitté Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsens ordförande att senast under juni månad 2005, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en nomineringskommitté. Nomineringskommittén skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av två till tre personer representerande de största aktieägarna. Nomineringskommittén skall arbeta fram förslag till styrelse, samt förslag avseende dess arvodering, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Nomineringskommitténs sammansättning skall publiceras i delårsrapporten för Period III. Stockholm i oktober 2004 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00120/wkr0001.pdf


wkr0001.pdf wkr0001.pdf