Svolder har avyttrat samtliga aktier i Elos Medtech AB

TA Associaties, genom EM Intressenter AB, offentliggjorde den 11 juni 2021 ett offentligt uppköpserbjudande på Elos Medtech AB. Svolder AB (publ) hade inför uppköpserbjudandet accepterat att sälja samtliga sina aktier i Elos Medtech om villkoren i erbjudandet uppfylldes. EM Intressenter har den 7 juli 2021 meddelat att de fullföljer Erbjudandet och förvärvar samtliga aktier i Elos Medtech som har lämnats in i Erbjudandet. Därmed har Svolder sålt hela sitt aktieinnehav till priset 215 SEK per aktie, motsvarande ca 268 MSEK.

Svolders totala aktieinnehav i Elos Medtech innan försäljningen uppgick till 1 245 892 aktier, fördelade på 297 946 A-aktier och 947 946 B-aktier. Innehavet representerade 15,4 procent av aktiekapitalet och 21,9 procent av röstetalet i bolaget. Informationen om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat samtliga aktier i Elos Medtech AB Svolder har avyttrat samtliga aktier i Elos Medtech AB