BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007/2008

1 september 2007-31 augusti 2008

- Periodens redovisade resultat (12 mån) var –166,5 (298,2) MSEK, motsvarande –13,00 (23,30) SEK per aktie.
- Substansvärdet sjönk 14,0 %, justerat för utdelning, till 72,10 SEK per aktie och utvecklades därmed väsentligt bättre än aktiemarknaden.
- Aktiekursen (B) minskade 16,1%, justerat för utdelning, till 59,75 SEK per aktie.
- Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS sjönk 27,9 respektive 28,8 %.
- Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 17,1%.
- Substansvärdet den 19/9 var 65 SEK per aktie och aktiekursen 55,75 SEK.
- Utdelningsförslag 4,00 (8,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Intrum Justitia och XPonCard
Negativa: Niscayah, Axis och Beijer Alma

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Beijer Alma, Xano och Nolato
Minskat: Nefab, Telelogic och Intrum Justitia

Årsstämma hålls den 20 november 2008 i Stockholm.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf