Kommuniké från Svolders årsstämma 2021

Nedan redovisas väsentliga beslut som fattades på Svolders årsstämma den 18 november 2021. Stämman hölls på IVA: Konferenscenter i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i den fullständiga kallelsen. De fullständiga förslagen finns tillgängliga på Svolders webbplats. VD’s anförande vid årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Svolders webbplats.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 2,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020/2021. Som avstämningsdag beslutades måndagen den 22 november 2021, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclears försorg måndagen den 25 november 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020/2021 års förvaltning.

Frivillig likvidation
Stämman beslutade enhälligt att bolaget ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i frivillig likvidation.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Eva Cederbalk, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg och Claes-Göran Lyrhem samt nyvälja Magnus Malm. Årsstämman valde Fredrik Carlsson till styrelseordförande.

Revisorer
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2021/2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedning ska utses i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020/2021
Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier.

Beslut om a) ändring av bolagsordningen b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt uppdelning av bolagets aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra (4) nya aktier av samma aktieslag (aktiesplit 4:1). Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket förväntas ske i mitten av januari 2022 och kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2021/2022, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 10 december 2021.


Kommuniké från Svolders årsstämma 2021 Kommuniké från Svolders årsstämma 2021