Kallelse till extra bolagsstämma i Svolder AB (publ)

Aktieägarna i Svolder AB (publ) (”Svolder”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2013 klockan 17.00 i Hotell Scandic Anglais lokaler, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering klockan 16.00. Registrering måste ha skett senast klockan 17.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 7 juni 2013, dels anmäla sitt deltagande till Svolder senast klockan 16.00 fredagen den 7 juni 2013 under adress Svolder AB, Box 704 31, 107 25 Stockholm. Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-440 37 78, eller på Svolders webbplats samt via e-postadressen info@svolder.se.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde ska detta anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud ska skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Svolders webbplats www.svolder.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-post som ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 7 juni 2013. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden

På den extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av förslaget till dagordning;

5. Val av två justeringsmän;

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;

8. Övriga frågor

9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får även ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tio (10) procent uppåt. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Svolder.

Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får även ske utanför NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, till ett pris i pengar eller värden på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Svolder-aktier som överlåts med den eventuella avvikelse uppåt som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Svolder.

Syftet med ovanstående bemyndigande är att i första hand ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders kapitalstruktur och att därutöver möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ OMX Stockholm eller eljest med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

I Svolder AB finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 730 688 aktier av serie A med tio röster vardera och 12 069 312 aktier av serie B med en röst vardera, dvs totalt 12 800 000 aktier och totalt 19 376 192 röster.

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman, om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Svolder (adress: Birger Jarlsgatan 13, Stockholm) för aktieägarna från och med den 23 maj 2013 och kopior sänds utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Svolders webbplats www.svolder.se.

Stockholm i maj 2013

Styrelsen


PDF PDF