KOMMUNIKÉ FRÅN SVOLDERS BOLAGSSTÄMMA

Nedan redovisas några av de beslut som fattades på Svolders ordinarie bolagsstämma den 23 november 2005. Stämman hölls på Konferenshallen Polstjärnan i Stockholm.

Beslut Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag om utdelning till 3,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2004/05. Som avstämningsdag beslutades den 28 november 2005, vilket medför att utdelningen beräknas utbetalas genom VPC:s försorg den 1 december 2005. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam, Rolf Lundström och MatsOla Palm. Vid efterföljande styrelsemöte omvaldes MatsOla Palm till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att senast under maj månad 2006, efter kontakter med de större aktieägarna, utse en valberedning. Valberedningen skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av tre personer representerande de större aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall publiceras i anslutning till delårsrapporten för de första nio månaderna av räkenskapsåret 2005/06. Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av B-aktier till nyteckning. Emission skall få ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 12.000.000 kronor, motsvarande 1.200.000 B-aktier, och utgör en maximal ökning av aktiekapitalet med ca 9,4 procent. Nästa rapport Den första delårsrapporten för verksamhetsåret 2005/06, avseende perioden 1 september – 30 november, kommer att offentliggöras den 14 december 2005. Stockholm den 24 november 2005 Styrelsen


wkr0007.pdf wkr0007.pdf