Svolder: Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Svolder AB (publ) har per den 30 oktober 2019 förvärvat 200 000 B-aktier i Elanders AB (publ).

Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 786 236 B-aktier. Detta motsvarar 5,1 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent av rösterna Elanders AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder: Flaggningsmeddelande i Elanders AB Svolder: Flaggningsmeddelande i Elanders AB