SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2014/2015

Delårsperiod: 1 september 2014–31 maj 2015 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2015 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 243,9 (336,1) MSEK, motsvarande 19,10 (26,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 19,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 28,2%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 57,7 (114,5) MSEK, motsvarande 4,50 (8,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 119,40 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 4,1%, till 107,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,0%.
 
5 juni 2015
– Substansvärdet var 117 SEK per aktie och aktiekursen 104,50 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Proact och Unibet
Negativa: Orexo och Platzer

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Troax och Oriflame
Minskat: Unibet och Saab

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF