SVOLDERS DELÅRSRAPPORT I 2015/2016

Aktuell rapportperiod: 1 september – 30 november 2015 (3 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
– Periodens redovisade resultat var 239,6 (36,5) MSEK, motsvarande 18,70 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 16,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 131,50 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 118,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 14,5%.
– Utdelning om 32,0 MSEK, motsvarande 2,50 SEK per aktie, utbetalades under perioden.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,0%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
+Positiva: Saab, Magnolia Bostad och Troax
-Negativa: SSAB

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
+Ökat: Scandi Standard och Nobina
-Minskat: Unibet och Nolato

4 december 2015
Substansvärdet var 132 SEK/aktie och aktiekursen 119,50 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF