SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015

1 september 2014 – 31 augusti 2015

UTFALL VERKSAMHETSÅRET 2014/2015 (12 MÅN)
– Periodens redovisade resultat var 190,4 (297,0) MSEK, motsvarande 14,90 (23,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 14,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 115,20 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 14,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 103,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 22,6%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,2%.
– Utdelningsförslag 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Unibet, Troax och Nolato
-Negativa: Orexo, SSAB och KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Troax, Magnolia Bostad och Elos Medtech
-Minskat: Unibet, Besqab och Meda

Substansvärdet den 18 september 2015 var 114 SEK per aktie och aktiekursen 104,75 SEK.

Årsstämman hålls den 18 november 2015.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF