SVOLDERS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014

1 september 2013 – 31 augusti 2014

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 297,0 (270,2) MSEK, motsvarande 23,20 (21,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 29,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 102,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 34,2%, inklusive reinvesterad utdelning, till 92,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 27,8%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,6%.
– Utdelningsförslag 2,25 (2,10) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+Positiva: Nolato, Saab och Unibet
-Negativ: Oriflame

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+Ökat: Platzer, SSAB och New Wave Group
-Minskat: HiQ, Nolato och JM

Substansvärdet den 19 september 2014 var 100 SEK per aktie och aktiekursen 95,75 SEK.

Årsstämman hålls den 20 november 2014.

Citat från VD:s kommentar i bokslutskommunikén: “…en väldigt god absolut värdeutveckling för såväl Svolder som CSRX under en tioårsperiod”

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF