Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Svolder AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma onsdagen den 17 november 2004 klockan 16.00,
Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Lokalerna öppnas
för registrering klockan 15.00. Registrering måste ha skett senast
klockan 16.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall delsvara införd i den
av VPC AB (“VPC”) förda aktieboken söndagen den 7 november 2004 (på
grund av mellankommande veckoslut måste omregistrering ske senast
fredagen den 5 november 2004), delsanmäla sitt deltagande till bolaget
senast klockan 16.00 fredagen den 12 november 2004 under adress Svolder
AB, Box 70431, 10725 Stockholm.
Anmälan kan även ske per telefon 08-440 37 70 eller per fax 08-
440 37 78, eller på Svolders hemsida samt via e-postadressen
info@svolder.se. Där uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt
registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta
anmälas samtidigt. För aktieägare som företräds genom ombud skall
skriftlig daterad fullmakt företes. Fullmakten bör insändas vid anmälan.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att
utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera
aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd
senast fredagen den 5 november 2004 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Ärenden
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

9. Prövning av om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt
§13 i bolagsordningen;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall
väljas av bolagsstämman;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
13. Beslut om nomineringskommitté;
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;
15. Stämman avslutas.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 2,40 SEK per aktie för
räkenskapsåret 2003/2004. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 22
november 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning sändas ut genom VPCs försorg torsdagen den 25
november 2004.

Frivillig likvidation
Enligt Svolders bolagsordning skall fråga om likvidation av bolaget
prövas vid varje ordinarie bolagsstämma. För att beslut om likvidation
skall vara giltigt krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med mer
än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.
Något förslag om beslut om likvidation har inte framställts. Styrelsen
rekommenderar bolagsstämman att fatta beslut om att bolaget skall
fortsätta sin verksamhet. Aktieägare som representerar 31 procent av
samtliga aktier i bolaget, har underrättat styrelsen att de kommer att
rösta i enlighet med styrelsens rekommendation. Styrelsen har dock med
beaktande av 13 kap. 2 § aktiebolagslagen upprättat följande underlag
för frågan om prövning av om bolaget skall träda i frivillig
likvidation.

Ett beslut om frivillig likvidation fattas av bolagsstämman. Sådant
beslut är enligt Svolders bolagsordning giltigt om mer än en tredjedel
av på bolagsstämman företrädda aktier röstar för likvidation. Ett bolag
anses ha trätt i likvidation omedelbart i och med beslutet, om inte
bolagsstämman beslutar om ett annat datum. Likvidationsbeslutet anmäls
till Bolagsverket, som utser bolagets likvidator. En likvidator, som kan
sägas ersätta styrelsen och verkställande direktören under
likvidationsprocessen, ansvarar för avvecklingen av bolagets verksamhet.
Likvidatorn kallar därefter via Bolagsverket på bolagets okända
borgenärer. En kallelseperiod på sex månader gäller.

När bolaget har gått i likvidation och en likvidator har förordnats,
skall styrelsen och den verkställande direktören genast redovisa sin
förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid för vilken
redovisningshandlingar inte förut lagts fram på bolagsstämma. Denna
redovisning skall revideras samt framläggas för aktieägarna på en
bolagsstämma. Under kallelseperioden realiseras vanligen bolagets
tillgångar samt betalas dess skulder. Efter kallelseperiodens utgång och
när alla kända skulder har betalats kan återstående tillgångar utskiftas
till aktieägarna, med undantag för belopp motsvarande bland annat
tvistiga fordringar och skulder. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag
avger denne slutredovisning, som granskas av bolagets revisor och
framläggs på bolagsstämma. Bolagsstämman skall fatta beslut om
ansvarsfrihet för likvidatorn. När likvidatorn lagt fram slutredovisning
är bolaget upplöst.
Den totala tidsåtgången beräknas uppgå till minst tio månader, till stor
del pga den obligatoriska kallelseperioden på sex månader.
Att beräkna storleken på en eventuell skifteslikvid är behäftat med stor
osäkerhet. Svolders veckovis publicerade substansvärde kan utgöra
utgångspunkt. Substansvärdet beräknas utifrån marknadsvärden av
underliggande värdepappersinnehav. Resultatet av en försäljning av
samtliga dessa värdepapper blir främst avhängigt marknadsläge och
utveckling, graden av underliggande aktiers omsättningsbarhet samt tiden
under vilken försäljning skall ske. Om ett antal negativa faktorer
samverkar under likvidationen kan storleken på skifteslikviden, vilken
också skall belastas med avvecklingskostnader, bli väsentligt mindre än
det substansvärde som utgjort utgångspunkt.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsearvode
Aktieägare som representerar 42 procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå
omval av Mats Guldbrand, Ulf Hedlundh, Eric Hielte, Karin Kronstam och
MatsOla Palm samt nyval av Rolf Lundström till ordinarie ledamöter.
Håkan Bohlin har avböjt omval. Nämnda aktieägare kommer även att föreslå
att styrelsearvodet skall vara oförändrat 510 000 kronor, att fördelas
enligt styrelsens bestämmande mellan de ledamöter som inte är anställda
i bolaget.

Rolf Lundström, f 36, är VD, styrelseledamot och huvudägare i Provobis
Holding AB. Han är därutöver styrelseledamot i Göteborgs Likviditet AB,
Göteborgs Auktionsverk AB, AB för Pantbelåning i Göteborg, Feelgood
Svenska AB (publ), Hospitium AB (ordf) samt Inter Leisure i Göteborg AB
(ordf).

Nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsens
ordförande att senast under juni månad 2005, efter kontakter med de
större aktieägarna, utse en nomineringskommitté. Nomineringskommittén
skall, förutom av styrelsens ordförande, bestå av två till tre personer
representerande de största aktieägarna. Nomineringskommittén skall
arbeta fram förslag till styrelse, samt förslag avseende dess
arvodering, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
Nomineringskommitténs sammansättning skall publiceras i delårsrapporten
för Period III.

Stockholm i oktober 2004

Styrelsen

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT00120/wkr0001.pdf


PDF