Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000

Delårsrapport Svolder sex månader 1 september 1999-29 februari 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier
i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 10,1 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Svolders
substansvärde offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 57,1%, inklusive utdelning, till 224,20 SEK per aktie.
* Börskursen (B) steg 37,7%, inklusive utdelning, till 165 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande sexmånadersperiod 73,2%1).
* Substansvärdet den 10/3 var 247 SEK per aktie och börskursen 176 SEK.
* Substansvärderabatten var på balansdagen drygt 26%.
* Periodens resultat (6 mån) var 251,9 (0,8) MSEK, motsvarande 39,40
(0,10) SEK per aktie.

1) Se kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (6 mån)
Positiva: Frontec, Information Highway, PartnerTech, AcadeMedia och Karo Bio
Negativa: Haldex och NIBE

Större förändringar i aktieportföljen (6 mån)
Köpt: Munksjö, Frontec, Hexagon, Gunnebo, och Finnveden
Sålt: Information Highway, Eldon, Arkivator, Sardus och Karo Bio

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING

6 mån 6 mån 12 mån
rullande
1/9 2000 1/9 1998- 1999 1/3 1999-
1999- 28/2 29/2

29/2 2000
MSEK SEK/akie MSEK SEK/aktie MSEK SEK/aktie

Mottagen 1,1 0,20 0,7 0,10 30,4 4,80
utdelning mm
Förvaltningskostn -5,3 -0,80 -5,0 -0,80 -13,1 -2,00
ad
Realiserat 256,1 40,00 5,2 0,80 271,4 42,40
resultat aktier
Redovisat 251,9 39,40 0,9 0,10 288,7 45,10
resultat
Orealiserat 234,9 36,70 -108,6 -17,00 331,4 51,80
resultat
Lämnad utdelning 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
Substansvärdeförä 541,2 84,60 -53,3 -8,30 674,5 105,40
ndring
Substansvärde 1435,2 224,20 815,1 127,40 1435,2 224,20
(UB)

Nedan presenterad portföljinformation avser främst perioden 1 december
1999-29 februari 2000 (nedan “period 2” eller “tremånadersperioden”).

För information kring verksamhetsårets tidigare tremånadersperiod hänvisas
dessutom till föregående delårsrapport. Benämningen “rapportperioden”
avser verksamhetsårets första sex månader, och presenteras på sidorna 1, 7
och 8.

Perioden runt millennieskiftet har präglats av starkt varierande
börsklimat på världens börser. Världsindex har varit stillastående, mätt i
USD, under de senaste tre månaderna. De dominerande amerikanska och
engelska börserna har fallit 6-8 procent. Den japanska har samtidigt
uppvisat endast 2 procents tillväxt om hänsyn tas till den försvagade
valutan. Förutom England har de europeiska börserna, och i synnerhet de
nordiska, däremot haft en mycket stark kursutveckling. Affärsvärldens
Generalindex steg exempelvis 38 procent under denna tidsperiod.

Drivkraften bakom detta är kurstillväxten för ett flertal
telekomkoncerner, men också en dramatisk ytterligare uppvärdering av
Internet, media- och telekomrelaterade företag.

Den amerikanska ekonomin fortsätter att uppvisa stark tillväxt. Några
betydande inflationstendenser har ännu inte kunnat noteras. Trots det har
den amerikanska centralbanken vidtagit allt mer åtstramande
penningpolitiska åtgärder. Obligationsräntorna, som under det senaste
halvåret stigit betydligt, har däremot åter sjunkit den senaste månaden.
Det europeiska ränteläget har den senaste tremånadersperioden fortsatt att
stiga, såväl vad gäller penningmarknads- som obligationsräntor. Trots det
höjda ränteläget har aktier i tillväxtföretag haft en mycket stark
kursutveckling, medan företag i mer traditionella verksamheter fått
vidkännas svagare aktiekurser. Detta är ett internationellt mönster och
noteras särskilt i USA där den teknikorienterade NASDAQ-börsen successivt
noterat allt högre värden, medan de bredare indexen försvagats.

Förväntningarna kring ny tekniks förmåga att förändra företagande och
samhällsutveckling är mycket högt uppskruvade.

Valutatrenden med stigande amerikansk dollar och engelskt pund samt
försvagad euro relativt den svenska kronan har fortsatt under de tre
senaste månaderna. Den japanska yenen har däremot försvagats efter en
mycket kraftig värdeökning sedan sommaren 1998. Var i utlandet de svenska
företagen har sin verksamhet, eller till vilken region de exporterar, blir
allt mer väsentligt för aktieurvalet.

De svenska småbolagen, mätt enligt CSX, har under period 2 stigit med hela
47 procent, och överträffar därmed den samlade svenska börsutvecklingen
(AFGX) med nästan 10 procentenheter. De höga tillväxttalen beror på ett
mycket stort intresse för aktier i framförallt IT-företag, men under
februari har även bioteknikföretag efterfrågats i mycket stor utsträckning
av aktiemarknaden.

Portfölj- och kursutveckling

Svolders substansvärde steg under period 2 med 33 procent. Bolagets B-
aktie steg samtidigt med 20 procent. Den s k substansvärderabatten var på
balansdagen 26 procent. Sett i ett historiskt perspektiv är rabatten i
dagsläget hög. Substansvärdetillväxten avvek därmed kraftigt negativt mot
CSX. Övervikt av verkstads-, handels- och skogsaktier samt undervikt av
IT-företag har varit negativ för den relativa värdeutvecklingen.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00620/bit0002.pdf


PDF PDF