Delårsrapport II

Delårsrapport II

Delårsperiod: 1 september 2003-29 februari 2004 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2003-29 februari 2004 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i
svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis
och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer
från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft
någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras
på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt
årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns
dessutom i slutet av rapporten.

UTFALL DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

· Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var 133,9 (-112,9) MSEK,
motsvarande 10,50 (-8,80) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 25,3%, justerat för utdelning, till 49,50 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 22,4%, justerat för utdelning, till 45,00 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 22,7 respektive 19,7%.
· Substansvärderabatten på bokslutsdagen uppgick till 9,1%.

UTFALL AKTUELL RAPPORTPERIOD (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 66,5 (-129,7) MSEK,
motsvarande 5,20 (-10,10) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 11,7% till 49,50 SEK per aktie.
· Börskursen (B) steg 1,1% till 45,00 SEK per aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 10,5 respektive 13,1%.
· Substansvärdet den 12/3 var 47 SEK och börskursen 41,80 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten


PDF PDF