Bokslutskommuniké tolv mÅnader

bokslutskommunikÉ
tolv mÅnader
1 september 1999-31 augusti 2000

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade
aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 9,5 miljarder kronor.
Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

* Substansvärdet steg 47,6%, inklusive utdelning, till 210,20 SEK per
aktie.
* Börskursen steg 41,7%, inklusive utdelning, till 170 SEK.
* Jämförelseindex CSX steg under motsvarande tolvmånadersperiod
63,8%1).
* Substansvärderabatten var på balansdagen knappt 19%.
* Substansvärdet den 15/9 var 210 SEK per aktie och börskursen 185 SEK.
* Verksamhetsårets resultat var 432,5 (37,7) MSEK, motsvarande 67,60
(5,90) SEK per aktie.
* Utdelningsförslag: 11,00 (8,50) SEK per aktie.
* Fondemission 1:1.
* MatsOla Palm föreslås till ny styrelseordförande.
1) Se sid 2 för kommentar kring CSX uppbyggnad.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Frontec, Karo Bio, Adcore (fd Info Highway), Enlight Interactive
och Provobis
Negativa: TurnIT, Haldex och IFS

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Köpt: TurnIT, Munksjö, SwitchCore, Gunnebo och Frontec
Sålt: Adcore (fd Info Highway), PartnerTech, Karo Bio, Zeteco och Provobis

RESULTAT- OCH SUBSTANSVÄRDEUTVECKLING
12 mån 12 mån 12 mån
1/9 1999-31/8 1/9 1998-31/8 1997-31/8
2000 19991/9 1998
MSEK SEK/aktie MSEK SEK/akt MSEK SEK/akt
ie ie
Mottagen 30,5 4,80 30,4 4,80 23,7 3,70
utdelning m m
Förvaltningskos-9,6 -1,50 -12,8 -2,00 -18,6 -2,90
tnad
Realiserat 411,5 64,30 20,1 3,10 139,3 21,80
resultat aktier
Redovisat 432,4 67,60 37,7 5,90 144,4 22,60
resultat
Orealiserat -35,7 -5,60 -12,1 -1,90 -122,8 -19,20
resultat
Lämnad 54,4 8,50 54,4 8,50 54,4 8,50
utdelning
Substansvärdefö451,1 70,50 80,0 12,50 76,0 11,90
rändring

Substansvärde (UB) 1345,1 210,20 948,4 148,20 922,8
144,20

Bokslutskommunikén är uppdelad i två delar, en del som avser
verksamhetsåret 1999/2000 samt en del som belyser den senaste
tremånadersperioden 1 juni-31 augusti 2000 (nedan “period 4”)

Året som gått
Efter sommaren 1999, som kännetecknades av små börsrörelser, inleddes en
kraftfull börsuppgång under slutet av oktober. Denna fortsatte till i
början av mars 2000, för att därefter falla tillbaka något. Uppgången var
särskilt kraftig för teknologiaktier, vilka samtidigt förlorade mest i
vårens kursnedgångar. Sett över Svolders verksamhetsår, dvs från 1
september 1999 till och med 31 augusti 2000 var kurstillväxten betydande.
Affärsvärldens generalindex ökade med nästan 53 procent och världsindex,
mätt i SEK, steg drygt 26 procent. De stora anglosaxiska börserna hade den
minst gynnsamma utvecklingen – engelska FTSE 100 steg 5 procent och
amerikanska Dow Jones industriindex knappt 7 procent. De teknologitunga
börserna hade ett mycket gott år – amerikanska Nasdaq steg exempelvis 53
procent.
Valutarörelserna under tolvmånadersperioden var likaså kraftiga. Den
svenska kronan försvagades 14 procent relativt den amerikanska dollarn och
nästan 32 procent mot japanska yen. Utvecklingen relativt de europeiska
valutorna var mer modesta, +4 procent för brittiska pund och -3 procent
för Euron. Insatsvaror från Nordamerika och Asien ökade därmed avsevärt i
pris medan en viss konkurrenskraftsförsvagning inträffat relativt
producenter i de flesta kontinentaleuropeiska länder. Trots de kraftiga
prisuppgångar som inträffat för flertalet råvaror, inte minst olja, har

några betydande inflationstendenser ännu inte synts i flertalet länder, då
produktivitetsförbättringar kompenserat prishöjningarna.
Världens centralbanker har höjt sina styrräntor under verksamhetsåret i
syfte att motverka ekonomisk överhettning. Även obligationsräntorna har
följt penningmarknadsräntorna uppåt under året, dock med ett troligt
trendbrott under slutet av perioden. Detta är tydligast i USA. Hittils
förefaller centralbankernas åtstramningar ha uppnått önskat resultat,
vilket borde vara positivt för den framtida kursutvecklingen på
aktiemarknaderna.
Till skillnad mot föregående verksamhetsår överträffade de svenska
småbolagen kursmässigt de stora bolagen. Svolders jämförelseindex CSX steg
nästan 62 procent, exklusive utdelning beräknad till drygt 2 procent.
Kursrörelserna var emellanåt mycket kraftiga, i synnerhet bland olika
typer av tillväxtaktier.

Substansvärdetillväxt
Svolders substansvärdetillväxt var, inklusive betald utdelning, endast 48
procent. Den svaga relativa värdeutvecklingen förklaras delvis av
kurstillväxten för aktier som under november och december inte längre
borde klassats som småbolagsaktier. Dessutom innehöll aktieportföljen
under sommaren fel tillväxtaktier samt hade en undervikt av fastighets-
och byggbolag. Av den tilltagande förvärvsaktiviteten bland mindre bolag
kunde Svolder dessutom endast dra nytta av Scandic Hotels bud på Provobis.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTABIDRAGSGIVARE 1999/2000
(realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde 99-08-
31; 948,4 MSEK eller 148,20 SEK/aktie)
MSEK SEK/aktie
Frontec 80,9 12,60
Adcore (fd Info Highway) 64,5 10,10
PartnerTech 47,9 7,50
Karo Bio 41,3 6,50
Enlight Interactive 27,0 4,20
Provobis 26,0 4,10
LGP Telecom (fd Arkivator) 25,9 4,00
Gunnebo 25,3 4,00
Summa åtta största 338,9 53,00

Övriga aktier 141,1 22,00

IFS -11,4 -1,80
Haldex -10,3 -1,60
Summa två minsta -21,7 -3,40

Aktier totalt 458,3 71,60
Övrigt -7,1 -1,10
Värdetillväxt före utdelning 451,2 70,50

Den goda absoluta värdetillväxten förklaras i första hand av IT-
konsultföretagen Frontec och Adcore (fd Information Highway),
kontraktstillverkaren PartnerTech samt det medicinska forskningsbolaget
Karo Bio. Placeringen i det onoterade media- och utbildningsföretaget
Enlight Interactive (fd Levande Böcker), som gjordes sommaren 1996,
avyttrades under hösten med mycket god vinst. Aktieinnehaven i IFS och
TurnIT förvärvades under vår och sommar och kom därför att belasta
substansvärdet. De betydande innehaven i verkstadskoncernerna Haldex och
ProfilGruppen tillhör likaså de aktier som kraftigast belastat
substansvärdet.

Aktieportföljen
I takt med det ökande inslaget av tillväxtbolag inom småbolagssegmentet
har dessa aktier fått ett större genomslag i Svolders portfölj. Vid
verksamhetsårets början var exempelvis andelen IT aktier endast 10 procent
och vid dess utgång nästan 23 procent. Ökningen beror på såväl
värdestegring som aktieköp. På motsvarande sätt minskade andelen aktier i
verkstadsbolag med 11 procentenheter till 26 procent. Aktieportföljen är
på balansdagen fortsatt överviktad mot Verkstad och Handel, samtidigt som
den är underviktad mot i första hand den heterogena gruppen Övrigt.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (12 mån)
Aktie Antal MSEK SEK/aktie1)
TurnIT 356 000 81,3 228,30
Munksjö 855 800 54,7 63,90
SwitchCore 400 000 49,3 130,40
Gunnebo 610 000 47,3 86,00
Frontec 628 000 44,2 84,40
1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av
samma aktieslag.

Kommentarer kring flertalet köp och försäljningar har löpande gjorts i
Svolders delårsrapporter. Transaktionerna kommer åter att utförligt
beskrivas i kommande årsredovisning.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (12
mån)
Aktie Antal MSEK SEK/aktie 1)
Adcore 2 900 000 125,4 40,80
PartnerTech 595 000 80,5 134,10
Karo Bio 189 600 57,8 276,80
Zeteco 262 000 56,1 194,80
Provobis Hotel 1750 000 54,9 30,70
1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån
det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av
samma aktieslag.

Aktiekursen
Svolders aktiekurs (B) steg under tolvmånadersperioden, inklusive betald
utdelning, med knappt 42 procent. Den sk substansvärderabatten ökade
därmed till 19 procentenheter på balansdagen.

Utdelning
I enlighet med bolagets utdelningspolicy – minst fem procent av bolagets
utgående substansvärde skall årligen utdelas till aktieägarna – föreslår
styrelsen en höjning av aktieutdelningen till 11,00 SEK per aktie (8,50).
Förslaget motsvarar 5,2 procent av utgående substansvärde och en
direktavkastning om 6,5 procent utifrån balansdagens börskurs.

Omstämpling av A-aktier
Under verksamhetsåret ansökte aktieägare till 187612 A-aktier om att
stämpla om dessa till B-aktier, varefter Svolders 6400000 aktier att vara
fördelade på 952388 A-aktier och 5447612 B-aktier.

Fondemission
I syfte att underlätta för privatpersoner att omsätta Svolder aktier i
hela börsposter kommer styrelsen till årets bolagsstämma att föreslå en
fondemission 1:1, varvid aktiekapital och antalet aktier kommer att
fördubblas.

Bolagsstämma
Verksamhetsåret 1999/2000 års bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den
15 november 2000 i Stockholm. Kallelse kommer att utsändas separat till
aktieägarna före den 15 oktober. Årsredovisning distribueras i
månadsskiftet oktober/november.

Ny styrelseordförande
Svolders styrelseordförande Johan Rapp har meddelat de största aktieägarna
att han önskar lämna sitt styrelseuppdrag. Ägare representerande 40
procent av aktiekapital och 67 procent av rösterna kommer utifrån denna
önskan att på den kommande bolagsstämman föreslå MatsOla Palm som ny
styrelsemedlem med avsikt att tillträda posten som ny ordförande. MatsOla
Palm är 59 år och bosatt i Askim utanför Göteborg. Han har under sin
yrkesverksamma tid arbetat på ledande befattningar inom IBM, Volvo och
Electrolux.

Återköp av egna aktier
Svolders styrelse anser att aktieutdelning är den bästa formen av
kapitalöverföring till bolagets aktieägare. Genom en konsekvent
utdelningspolitik har bolaget, om styrelsens förslag till utdelning för
1999/2000 godkänns av bolagsstämman, hittills under sin drygt sjuåriga
historia tillfört aktieägarna 325 MSEK (drygt 50 SEK per aktie), dvs något
mer än det ursprungliga emissionsbeloppet.
Erfarenheterna av de återköpsprogram som genomförts på OM Stockholmsbörsen
under det senaste året visar inte på någon entydig positiv effekt för
kvarvarande aktieägare i de företag som återköpt aktier. Styrelsen har
därför beslutat att inte begära något bemyndigande från årets bolagsstämma
till att återköpa aktier i bolaget.

Komplettering av affärsinriktning
För att anpassa Svolders placeringsinriktning till de affärsmöjligheter
som ges via så kallade private placements och noteringar utanför OM
Stockholmsbörsen, kommer bolaget framöver att kunna placera maximalt tio
procent av substansvärdet i sådana värdepapper.

AktieportfÖljen 2000-08-31

Antal Kurs Marknads Andel Summa Bransch Ack. Brutto-
– av – värde-
aktier (SEK) värde substan substan vikt i förändri exponeri
s- s- CSX ng g1)
Bransch/aktie (MSEK) värde värde % % % (SEK)
%

Verkstad 26,0 20,2 14,3
Haldex 772 400 97,00 74,9 5,6 11,70
Nolato 366 050 196,00 71,7 5,3 11,20
Gunnebo 610 000 117,00 71,4 5,3 11,20
Nibe 425 000 125,00 53,1 3,9 8,30
KMT 268 900 116,50 31,3 2,3 4,90
Finnveden 275 000 94,00 25,9 1,9 4,00
ProfilGruppen 500 000 42,50 21,3 1,6 3,30

Skog 3,7 1,0 -0,6
Munksjö 855 800 58,50 50,1 3,7 7,80

Handel 11,8 4,3 2,0
Axfood (fd 680 100 64,50 43,9 3,3 6,90
Hemköp)
Beijer 610 000 71,00 43,3 3,2 6,80
Electronics
G&L Beijer 610 000 55,00 33,6 2,5 5,20
Wedins 605 000 40,70 24,6 1,8 3,80
JC 295 200 44,00 13,0 1,0 2,00

Fastigheter & 10,8 9,9 4,3
Bygg
JM 388 000 181,00 70,2 5,2 11,00
LjungbergGrupp 284 100 140,00 39,8 3,0 6,20
en
NCC 465 600 75,00 34,9 2,6 5,50

Övrigt 13,3 31,6 10,3
SwitchCore 400 000 114,50 45,8 3,4 7,20
Lindab 437 000 103,00 45,0 3,3 7,00
Graphium 2) 318 400 115,00 36,2 2,7 5,70
Utfors 150 000 210,00 31,5 2,3 4,90
Affärsstratege 552 200 36,50 20,2 1,5 3,10
rna

IT 22,7 22,9 17,0
Frontec 1503 000 106,00 159,3 11,8 24,90
TurnIT 356 000 205,50 73,2 5,4 11,40
IFS 200 000 144,00 28,8 2,1 4,50
Mind 1077 000 24,40 26,3 2,0 4,10
AcadeMedia 218 450 83,00 18,1 1,3 2,80

Investmentbola 2,9 10,1 1,1
g & Banker
Geveko 162 100 159,50 25,9 1,9 4,00
Atle 100 000 128,00 12,8 1,0 2,00

Aktieinnehav 20,6 1,5 1,5 – 0 3,20
under 1% (3
st)

Likvida medel 98,5 7,3 7,3 0,3 15,40
mm
Totalt 1345,1 100,0 100,0 100,0 48,6 210,20

Värdeförändrin 47,6
g efter
förvaltningsko
stnader

1) Marknadsvärde per Svolderaktie.
2) Köpoptioner har utfärdats till verkställande direktören i Graphium
(11500 aktier). Erhållen premium, totalt 58 kSEK har skuldförts. Det
totala lösenpriset plus erhållen premium uppgår till 0,9 MSEK.

I tabellen kan exempelvis utläsas följande information. Svolders största
innehav är Frontec med ett marknadsvärde på 159,3 MSEK, motsvarande 11,8%
av substansvärdet. Frontec är ett IT-bolag som tillsammans med övriga
företag inom branschen svarar för 22,7% av Svolders substansvärde.
Motsvarande värde för IT-bolag i CSX är 22,9%. Portföljen är sålunda
normalviktad mot IT-bolag jämfört med CSX. Av Svolders
substansvärdetillväxt from den 1 september 1999 svarade IT-aktierna för
17,0 procentenheter.

DELÅRSRAPPORT
period 4
1 juni-31 augusti 2000

Marknad

Under period 4, dvs tiden 1 juni-31 augusti stabiliserades
kursutvecklingen på flertalet internationella börser och kurserna började
åter att stiga. Detta har särskilt kunnat noteras i USA, där sänkta
obligationsräntor återskapat förtroendet för bla finans-, läkemedel- och
tillväxtaktier. Den teknikinriktade Nasdaqbörsen steg hela 24 procent och
det storbolagsdominerade Dow Jones nästan 7 procent. I Europa, vars
ekonomiska utveckling släpar efter USAs, finns fortfarande vissa
inflationsimpulser och förväntningar om höjda styrräntor från
centralbankerna. Kursutvecklingen för de europeiska börserna var under
perioden blygsammare, om än svagt positiv. Världsindex, mätt i svenska
kronor, steg 7,8 procent under perioden.

SUBSTANSVÄRDEFÖRÄNDRINGENS STÖRSTA BIDRAGSGIVARE 1 juni-31augusti 2000
(3mån)1)
1) realiserat och orealiserat utifrån portföljaktiernas marknadsvärde
2000-05-31 409,5 MSEK eller 220,20 SEK/aktie
MSEK SEK/aktie
Gunnebo 9,4 1,50
JM 8,6 1,30
TurnIT 4,9 0,80
LjungbergGruppen 4,8 0,70
Summa fyra största 27,7 4,30

Övriga aktier -18,4 -2,90

KMT -5,2 -0,80
IFS -5,9 -0,90
Beijer Electronics -7,9 -1,20
AcadeMedia -10,2 -1,60
Nolato -20,3 -3,20
Frontec -23,1 -3,60
Summa sex minsta -72,6 -11,30
Aktier totalt -63,4 -9,90
Övrigt -1,1 -0,20
Värdetillväxt före -64,4 -10,10
utdelning

Den svenska aktiemarknadsutvecklingen var svag, dock med en återhämtning
under slutet av perioden. Affärsvärldens generalindex sjönk 2,2 procent,
till skillnad mot småbolagsindex som steg 2,4 procent.
Förtroendet för den amerikanska ekonomin är fortsatt stort och avspeglas i
en ytterligare fem procentig förstärkning av dollarn relativt kronan.
Förstärkningen för japanska yen (+18 procent) har varit ännu större, medan
förhållandet mellan krona och Euro varit i det närmaste oförändrat under
perioden.

Substansvärde och kursutveckling
Svolders substansvärde under period 4 sjönk med 4,6 procent och
överträffades av jämförelseindex CSX med hela sju procentenheter. Orsaken
till den svaga utvecklingen står att finna i en för tidig uppviktning av
teknikorienterade aktier, val av fel aktier inom dessa sektorer samt
avsaknaden av aktiebud på de olika innehaven. Två tidigare kursvinnare –
Frontec och Nolato – har exempelvis belastat substansvärdet med drygt 43
MSEK, motsvarande 6,80 SEK per Svolderaktie.

TOTALAVKASTNING I PROCENT
3 mån 12 mån 1)
1/6 2000- 1/9 1999-
31/8 2000 31/8 2000
Aktiekurs (B) 2,7 41,7
Substansvärde -4,6 47,6
CSX 2,4 63,8
1) Inklusive faktiska (Svolder) och beräknade utdelningar (CSX).

Kursen för bolagets B-aktier överträffade marginellt värdeutvecklingen för
CSX under period 4. Den sk substansvärderabatten sjönk därmed under
perioden, och var på balansdagen 19 procent.

NETTOKÖP TILL AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån)
Aktie Antal MSEK
SEK/aktie 1)
Gunnebo 210 000 20,4
104,30
NCC 239 800 18,0
75,20
Nolato 90 000 13,7
184,10
Atle 100 000 12,7
127,30
Mind 577 000 12,1
20,90

1) Vid beräkning av köpeskillingen per aktie beräknas denna utifrån den
samlade köpeskillingen för samtliga under perioden förvärvade aktier av
samma aktieslag.

Aktieportföljen
Gunnebo är idag en ledande europeisk tillverkare av säkerhetsutrustning.
Under de senaste två åren har koncernen deltagit i ett flertal
strukturaffärer, och verksamheten har därigenom renodlats och expanderat.
Effekterna har varit positiva och resultatutvecklingen har därmed positivt
överraskat aktiemarknaden. Svolder förvärvade aktier i Gunnebo vid två
tillfällen under perioden, senast i samband med att investmentbolaget Bure
avvecklade sitt huvudägande. Aktien bidrog med nästan 10 MSEK till
substansvärdet under period 4.
Börskursen för den nyligen introducerade internetkonsulten Mind
utvecklades, i likhet med för de ledande internetkonsulterna, mycket svagt
under sommaren. Detta förstärktes av en varning om extra nedskrivningar av
kundfordringar hos e-handelsföretag i nära anslutning till introduktionen.
Mind är mycket lägre värderat än konkurrenter som Adcore, Icon och
Framfab. I takt med att aktiemarknaden åter börjat intressera sig för de
senare, förväntas även att intresset för Mind förbättras. Aktien belastade
substansvärdet med 4,8 MSEK.
NCC aktien utvecklades svagt under våren efter en betydande extrautdelning
och den första kvartalsrapporten för året. En successivt förbättrad
byggmarknad, ökat behov av infrastrukturinvesteringar samt en stark
kursutveckling hos den ledande konkurrenten Skanska borde även påverkat
NCC aktien positivt. Aktiemarknaden fokuserade i stället på inledande
förluster för trafiken på Arlandabanan – A-train och nedskrivningen av
delar av fastighetsbeståndet. Den nyligen publicerade sexmånadersrapporten
visar att föregående kvartal var onormalt svagt, och att även NCC
utvecklas i takt med de gynnsamma marknadsbetingelserna. Aktien lämnade
ett positivt bidrag om 1,1 MSEK under perioden.
Aktiekursen i Nolato föll kraftigt i samband med presentationen av
sexmånadersrapporten. De leveranssvårigheter som flera av de ledande
mobiltelefontillverkarna för närvarande har, och förväntas att ha under
resten av året, har snabbt förändrat Nolatos positiva kommentarer för det
kommande andra halvåret. Svolder bedömer dock att bolagets mycket starka
marknadsposition däremot inte har försämrats, och att bolaget i takt med
att komponentbristen hos de stora tillverkarna försvinner, åter kommer att
kunna uppvisa stark tillväxt under god lönsamhet. Efter några mindre
försäljningar under sommaren ökade Svolder åter aktieinnehavet i Nolato
mot bakgrund av den lägre börskursen.

NETTOFÖRSÄLJNINGAR UR AKTIEPORTFÖLJEN (3 mån)
Aktie Antal MSEK
SEK/aktie 1)
Provobis 1 790 000 55,5
31,00
PartnerTech 271 500 38,2
140,80
Pandox 389 800 30,5
78,10
Haldex 150 000 13,7
91,60
Karo Bio 30 000 10,1
336,40
1) Vid beräkningen av försäljningslikvid per aktie beräknas denna utifrån
det samlade försäljningsvärdet för samtliga under perioden sålda aktier av
samma aktieslag.

Svolder accepterade kontantdelen i Scandic Hotels uppköpserbjudande till
Provobis aktieägare.
Aktieinnehavet i PartnerTech avyttrades successivt under året.
Verksamheten har de senaste två åren, under den nya företagsledningen och
den delvis förändrade styrelsen, utvecklats mot en allt mer komplett
kontraktstillverkare. I detta innefattas även egna konstruktörer.
Kursutvecklingen har följt de allt bättre rapporterade siffrorna. Svolder
bedömer dock att aktien i dagsläget är fullvärderad. PartnerTechs
konkurrenter är väsentligt större och har därmed lättare att tillmötesgå
de krävande globala teknikföretagen. Årets substansvärdebidrag ökade något
under perioden och blev för verksamhetsåret hela 48 MSEK.
Pandox har successivt förbättrat sina ekonomiska nyckeltal, och har
kursmässigt haft en acceptabel utveckling. Även detta år har ett
väsentligt substansvärdebidrag erhållits (8,5 MSEK). Utifrån jämförelser
med traditionella fastighetsbolag är Pandox avkastningstal attraktiva.
Till följd av den allt högre andelen omsättningsrelaterade hyresintäkter
kommer dock resultatutvecklingen att framöver vara mindre stabil. I ett
läge med tilltagande konkurrens på hotellmarknaden och nuvarande sannolika
konjunkturtopp, kommer det dock att vara svårt att bibehålla bolagets
vinstökningstakt. Aktien lämnade portföljen också av koncentrationsskäl
för bygg- och fastighetsbolagen JM, LjungbergGruppen och NCC.
Utifrån en önskan att reducera andelen verkstadsaktier i aktieportföljen,
samt de tilltagande negativa kommentarerna kring utvecklingen på den

amerikanska fordonsmarknaden, minskades aktieinnehavet i Haldex något
under period 4. Fordonskomponentkoncernens goda marknadspositioner och
allmänt sett höga teknikinnehåll i flertalet produktområden gör dock
aktien, vid nuvarande värdering, naturlig i portföljen. Under perioden har
aktien, till skillnad från verksamhetsårets svaga utveckling, lämnat ett
positivt värdebidrag.
Kvarvarande aktier i Karo Bio såldes under perioden. Aktien blev med ett
bidrag om 41 MSEK, motsvarande 6,50 SEK per Svolder aktie, en av årets
största bidragsgivare till substansvärdet.

Stockholm den 21 september 2000

SVOLDER AB (publ)

Styrelsen

resultatrÄkning
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
(MSEK) 31/8 31/8 1999
2000
Förvaltningsverksamhet
Utdelningsintäkter 28,1 28,7
Administrationskostnader -9,6 -12,8
Realisationsresultat från värdepapper 411,5 20,5
Rörelseresultat 430,0 36,5

Resultat ifrån finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,5 1,3
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0
Resultat efter finansiella poster 432,5 37,7

Skatt – –

Periodens resultat 432,5 37,7

BalansrÄkning
(MSEK) 31/8 31/8 1999
2000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0,7 0,6
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepappersinnehav 1141,1 839,8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2,2 1,1
Kassa och bank 115,4 36,1
Summa tillgångar 1259,4 877,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 320,0 320,0
Fritt eget kapital 919,6 541,5
Summa Eget Kapital 1239,6 861,5

Skulder
Kortfristiga skulder 19,8 16,1
Summa skulder och eget kapital 1259,4 877,6

NYCKELTAL
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
31/8 31/8 1999
2000
Vinst per aktie, SEK 67,60 5,90
Substansvärde, SEK 210,20 148,20
Under perioden lämnad utdelning, SEK 8,50 8,50
Likviditet, % 7,2 2,7
Soliditet, % 98 99
Belopp per aktie är genomgående i delårsrapporten
avrundade till hela tiotal öre.

kassaflÖdesanalys
12 mån 12 mån
1/9 1/9 1998-
1999-
(MSEK) 31/8 31/8 1999

2000
Den löpande verksamheten
Utdelningar 28,1 28,7
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,4
Förvaltningskostnader -9,6 -12,8
Rörelseresultat 18,7 16,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -3,2 1,3

Erhållen ränta/betald ränta, netto 1,4 2,2
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet 16,9 19,9

Förändringar av rörelsekapitalet
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -0,2 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,8 20,0

Investeringsverksamheten
Köp av värdepapper -904,8 -537,4
Försäljning av värdepapper 1022,0 576,5
Investeringar i maskiner & inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 117,0 39,1

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -54,4 -54,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54,4 -54,4

Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 79,3 4,6
Likvida medel vid periodens början 36,1 31,5
Likvida medel vid periodens slut 115,4 36,1

SVOLDER AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13 ¤ Box 70431 ¤ 10725 Stockholm
Telefon 08-4403770 ¤ Fax 08-4403778
www.svolder.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00980/bit0002.pdf


PDF PDF