BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008/2009

1 september 2008 – 31 augusti 2009

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var -120,7 (-166,5)MSEK,
motsvarande -9,40 (-13,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 13,1%, justerat för utdelning, till 58,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 3,3%, justerat för utdelning, till 53,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX
minskade 2,6 respektive ökade 3,9%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 8,4%.
– Substansvärdet den 18 september var 63 SEK per aktie och aktiekursen 56,25 SEK.
– Utdelningsförslag 3,00 (4,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: AAK (AarhusKarlshamn) och Beijer Alma
Negativa: Saab, Trelleborg och Beijer Electronics

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: B&B Tools, AAK (AarhusKarlshamn) och Elekta
Minskat: Acando, Axis och Saab

Årsstämman hålls den 19 november 2009 i Stockholm.


PDF