Personer i ledande ställning

Nedan följer en förteckning över Svolders personer i ledande ställning. Information kring dessa personers, samt dess närståendes, transaktioner finns i insynsregistret hos Finansinspektionen på www.fi.se.

Namn Befattning
Fredrik Carlsson Styrelseledamot
Eva Cederbalk Styrelseledamot
Pontus Ejderhamn Ekonomichef
Viveka Ekberg Styrelseledamot
Ulf Hedlundh VD
Anna-Maria Lundström Törnblom Styrelseledamot
Johan Qviberg Styrelseledamot

Insiderregler

Samtliga anställda i Svolder omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning hos bolaget. Detta innebär att det inte är tillåtet att handla i Svolderaktien 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Dessa riktlinjer gäller också för de anställdas innehav i kapital- och pensionsförsäkringar. Vidare upprättar Svolder en insiderförteckning, utöver den insiderförteckning avseende permanenta insiders, kring delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna över anställda, revisorer eller andra personer som har uppdrag för bolaget och som har tillgång till insiderinformation avseende Svolder. Insiderförteckning upprättas också när väsentligt kurspåverkande händelser uppstått. Alla personer som blir upptagna i insiderförteckningen informeras om detta.