Personer i ledande ställning

Nedan följer en förteckning över Svolders personer i ledande ställning. Information kring dessa personers, samt dess närståendes, transaktioner finns i insynsregistret hos Finansinspektionen på www.fi.se.

Namn Befattning
Fredrik Carlsson Styrelseledamot
Eva Cederbalk Styrelseledamot
Pontus Ejderhamn Ekonomichef
Viveka Ekberg Styrelseledamot
Ulf Hedlundh VD
Johan Lundberg Styrelseledamot
Anna-Maria Lundström Törnblom Styrelseledamot
Claes-Göran Lyrhem Styrelseledamot

Insiderregler

Samtliga anställda i Svolder omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning hos bolaget. Detta innebär att det inte är tillåtet att handla i Svolderaktien 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Dessa riktlinjer gäller också för de anställdas innehav i kapital- och pensionsförsäkringar. Vidare upprättar Svolder insiderförteckningar när insiderinformation identifierats i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (MAR).