Omstämpling av aktier

Enligt Svolders bolagsordning har aktieägare möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier. Motivet för detta beslut är främst att underlätta för A-aktieägare att omsätta sina aktier, då likviditeten i B-aktien är betydligt högre. Omstämpling av aktier är frivillig.

Anmälan skall göras hos såväl Svolders styrelse som hos kontoförande institution, vanligen svensk bank eller fondkommissionär. Aktierna kommer att vara låsta under handläggningstiden, och kan exempelvis ej avyttras i normal börshandel.

Aktieägare som önskar omstämpla sina aktier kan rekvirera handlingar samt instruktioner för detta hos bolaget:

Svolder AB (publ)

Box 704 31

107 25 Stockholm

Telefon: 08-440 37 70

E-post: info@svolder.se