VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Svolders verksamhetsår 2019/2020 har inletts mycket starkt på världens börser.

Särskilt stark har utvecklingen varit i Sverige, då hänsyn dessutom tas till att den svenska kronan för omväxlings skull stärkts mot centrala valutor som euro och amerikanska dollar. Vi pratar om tvåsiffriga eller nästan tvåsiffriga tillväxttal. I denna glädjeyra är det väldigt tillfredsställande att såväl Svolders substansvärde som aktiekurs (B) utdelningsjusterat utvecklats ännu lite bättre. Den negativa jämförelseeffekt av portföljens undervikt av fastighetsaktier som vi noterade under föregående verksamhetsår har i stället hjälpt oss något under tremånadersperioden,
men svarar förmodligen ändå bara för en av nästan fyra procentenheters överavkastning. Utfallet till trots är det värt att återigen betona att Svolder inte i första hand fokuserar på kvartalsresultat, utan i stället på den goda långsiktiga utvecklingen. Som glädjande framgår i diagrammet nedan har såväl substansvärde som börskurs under perioder om ett, tre, fem och tio år överträffat både den svenska börsen som helhet och ”småbolagsindex” CSRX. Ödmjukhet inför framtidens utmaningar kommer trots detta alltid att vara ett honnörsord för Svolder.

Svolders placeringsinriktning

Det är Svolders bedömning att aktier över tid utvecklas bättre än räntebärande produkter och kompenserar för den högre risk som tillgångsslaget är exponerat för. Låt oss också konstatera, nu när aktieutdelningen tillförts aktieägarnas konton, att Svolder under samtliga sina 26 år som börsbolag delat ut pengar. Sedan den nya utdelningspolicyn antogs 2012, vilken betonar kassaflödesneutralitet och tillväxt, har den genomsnittliga årliga tillväxten varit nästan 8 procent.

Svolder är en långsiktig aktieinvesterare och försöker därför inte i första hand tajma rörelserna på aktiemarknaderna, utan i stället hitta rimligt värderade bolag som kan uppvisa långsiktig tillväxt i resultat och börsvärde. Små och medelstora bolag är vår placeringsinriktning och med det avser vi i huvudsak bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista med marknadsvärden mellan 0,5 och 20 miljarder kronor. Det är en justering uppåt för innevarande verksamhetsår, från en tidigare övre intervallgräns om cirka 15 miljarder, baserat på generellt högre marknadsvärderingar. Det övre gränsvärdet är däremot avsevärt lägre än för flertalet specialiserade småbolagsfonder. Vi bedömer att valt placeringsuniversum är mindre konkurrensutsatt och att Svolders koncentration gör bolaget extra attraktivt för såväl börsbolag som marknadsaktörer. Aktieportföljen är koncentrerad till tjugotalet portföljbolag och ofta är, eller blir, Svolder en av de fem största ägarna i de bolag vi placerar i. Därigenom får vi också ett ägaransvar. Det utövas framför allt via att vi verkar i portföljbolagens valberedningar med ambitionen att få så professionell bolagsstyrning som möjligt via styrelseledamöter med värdefulla yrkeserfarenheter, gott omdöme samt förmåga att vara coacher åt respektive företagsledning.

Många fler aktieägare

Att notera ”all time highs” för substans- och börsvärde i tider när börserna också gör det är kanske inte så märkvärdigt. Mest imponerande, tycker jag, är den stora tillströmningen av nya aktieägare och den omsättning som varje börsdag noteras för vår B-aktie. Den genomsnittliga dagsomsättningen bara på Nasdaq Stockholm har det senaste kvartalet överstigit 100 000 aktier, väl värt att jämföra med knappt 20 000 aktier för motsvarande period 2018. God aktielikviditet är positivt för aktien och kan förhoppningsvis också öka det institutionella intresset för Svolders aktie. Hittills är ändå privatpersoner vår huvudsakliga målgrupp och den vanligaste aktieägaren. Kanske är just du en av de uppskattningsvis 7 000 nya aktieägare som tillkommit bara under 2019. Tillsammans är vi nu troligtvis fler än 25 000. Alla ska känna sig välkomna.

Berättigade frågor i en börsuppgång

Det är som bekant goda tider för tillgångar som aktier, långa obligationer och fastigheter. Det mycket låga ränteläget gör tillgångar med stabila kassaflöden särskilt attraktiva när de riskfria alternativen i många fall faktiskt kostar att äga. Aktiekurser stiger och kommersiella fastigheter byter ägare till allt högre värden och lägre direktavkastning (yield). Det finns alltid anledning att fundera kring risker och dess prissättning när man investerar i aktier. Frågor som bör vara naturliga är: Hur stabil är direktavkastningen på svenska aktier? Är den svenska fastighetsmarknaden unik i förhållande till europeiska motsvarigheter? Hur påverkas börsbolagen av svagare ekonomisk tillväxt, i Sverige och omvärlden? Leder svaga offentliga finanser till behov av förändrade skattebaser?

Det finns risker i aktier och fastigheter

I den nyligen publicerade årsredovisningen, samt vid den nyligen genomförda årsstämman, argumenterade vi för en neutral börssyn med särskilt fokus på valet av individuella aktier (så kallad ”stock picking”). I kommande halvårsrapport, som offentliggörs den 11 mars 2020, kommer vi att utveckla vår övergripande syn utifrån den då aktuella marknadssituationen. Låt oss ändå konstatera att konjunkturen i Sverige och omvärlden utvecklas allt svagare samt att den ekonomiska tillväxttakten avtar, utan att för den delen peka mot en global eller inhemsk recession.

Efter den starka prisuppgången för aktier och kommersiella fastigheter finns inte oväsentliga risker på nedsidan, där inte minst jag själv är mycket osäker kring den långsiktiga värderingen av svenska kommersiella fastigheter. Det präglar också vikten av fastighetsaktier i Svolders portfölj, även om den omfattar ett betydande innehav i Göteborgsfokuserade och välskötta Platzer. I ett europeiskt perspektiv har såväl svenska aktier som fastigheter utvecklats väldigt starkt sedan finanskrisens dagar och i synnerhet den senaste femårsperioden har svenska kommersiella fastigheter överträffat europeiska motsvarigheter. I det korta perspektivet talar faktorer som lågt ränteläge, stigande hyror, låga vakanser och överblickbart tillskott via nybyggnation fortsatt för det svenska tillgångsslaget fastigheter. Frågan som dock bör ställas är huruvida svensk fastighetsmarknad kommer att ha högre långsiktig tillväxt av driftnetton, lägre avkastningskrav än europeiska motsvarigheter och framgent ha dagens gynnsamma skatteregler. Personligen anser jag att aktier i övriga svenska företag har färre överhettnadstecken, även om sådana också finns på inte minst börslistor utanför Nasdaq Stockholms huvudlista.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport I 2019/2020, publicerad den 10 december 2019)