VD:s kommentar

Bästa aktieägare,
VOLATILA TIDER
Verksamhetsåret 2021/2022 startade den 1 september.

Efter ett mycket starkt 2020/2021 för svensk börs i allmänhet och Svolder i synnerhet, har ökad volatilitet kommit att känneteckna börsernas utveckling under inledningen av det nya verksamhetsåret. Svolders utdelningsjusterade substansvärdetillväxt om drygt fyra procent under tremånadersperioden fortsätter samtidigt att överträffa våra jämförelseindex och aktiekursens värdetillväxt för kvartalet är mycket goda 20 procent. Bland portföljbolagen bidrog särskilt Troax och New Wave Group, en fortsättning på deras starka värdeutveckling från föregående verksamhetsår.

Svolders mål är att utifrån en fullt investerad aktieportfölj långsiktigt skapa en positiv värdeutveckling som väsentligt överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Return Index (CSRX). Med stort mått av ödmjukhet och utan att lova något för framtiden, så konstaterar jag att målen hittills är väl uppfyllda.

Årsstämman den 18 november beslutade om aktieutdelning i enlighet med styrelsens förslag, dvs. 2,50 SEK/aktie. Det var åter en höjning och den genomsnittliga årliga utdelningstillväxten är cirka 12 procent sedan policyn ändrades till att bli mer kassaflödesstyrd för nio år sedan. Värt att poängtera är också att Svolder hittills under alla verksamhetsår sedan starten 1993 lämnat aktieutdelning, sammanlagt motsvarande 50 SEK per aktie eller totalt 1,3 miljarder SEK. Utdelning finns följaktligen i Svolders DNA, vilket särskilt bekräftades under 2020 när många av våra portföljbolag av försiktighetsskäl under pandemins inledning valde att slopa utdelningarna.

Höjda resultat och räntor

Pandemin förorsakad av covid-19 fortsätter att drabba människor och utmana många sätt att umgås, göra affärer eller få medicinsk vård. Virusmutationer sker löpande och det är en vetenskapligt grundad förhoppning att hög vaccinationsgrad, testning och smittspårning ska kunna reducera de starkt negativa effekterna av pandemin. Företagens anpassningsförmåga är hög, även om bristande försörjningskedjor, utbud och logistik satt tydliga spår i kraftigt höjda insatsvaru- och fraktpriser. Inflationstakten är i dagsläget därför hög. Flera centralbanker kommunicerar att den är onormalt hög och bedömer att den framgent kommer att normaliseras på en lägre nivå. Andra ekonomiska bedömare är mer tveksamma. Hittills har investerarna på statsobligationsmarknaderna inte agerat alarmistiskt, även om räntetrenden i huvudsak varit uppåtgående.

I likhet med vad vi skrivit i den nyligen publicerade årsredovisningen så är ränteutvecklingen mycket central för aktiemarknadens utveckling de närmaste åren. Den kommer, tillsammans med resultatutvecklingen, vara de mest väsentliga parametrarna för vilka bolag och branscher som har bäst förutsättningar att framgångsrikt attrahera investerarnas kapital. Från Svolders sida uttrycker vi en positiv tilltro till resultat- och omsättningstillväxten, men en mer negativ syn på ränteutvecklingen. Ytterligare utbrott av covid-19, med negativa ekonomiska och mänskliga följdreaktioner, kan förändra den bilden. Personligen tycker jag att den amerikanske presidenten i sitt tal efter landets Thanksgiving-helg uttrycker sig väl kring den nya mutationen omikron: ”First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists.” (White House, Nov. 29, 2021).

Sverige behöver sin industri

I Sverige har vi precis fått en ny regering, med ny stats-, miljö-, energi- och näringsminister. Låt oss hoppas att vi härigenom får en förändring av den negativa och byråkratiska syn som på senare år präglat svenska investeringar i kärnenergi, eldistribution, gruvbrytning, skogsindustri och infrastruktur. Svenska och internationella företag är redo att utveckla den kultur som sedan länge kännetecknat svensk industri och som är nödvändig för framtida miljöförbättringar samt ett välstånd som ska avspeglas i de flesta delar av landet. Vi behöver god tillgång till cement, skogsråvara samt prisvärd och pålitlig elenergi i hela landet. Det senaste orosmolnet på himlen är kommande tillståndsprocesser för befintliga vattenkraftsanläggningar, vilka redan i utgångsläget planeras att minska reglerbar elproduktion med 1,5 TWh. Den produktionen motsvarar oplanerbar elkraft från cirka fem stycken vindkraftsparker av Lillgrund i Öresunds storlek, Nordens största. Sverige behöver mer reglerbar vattenkraft, inte mindre, om de höga ambitionerna kring fossilfria transportsystem samt koldioxidneutral cement-, gruv- och stålproduktion ska kunna bli verklighet.

Investeringsmöjligheter trots många högt värderade aktier

Svolders portföljinriktning ligger fast. Vi bedömer att det inom bolagets placeringsuniversum av huvudsakligen börsnoterade bolag med börsvärden under 20 miljarder SEK finns många intressanta
investeringsalternativ, trots en generellt hög börsvärdering. Det gäller såväl bland befintliga portföljinnehav, som nytillskott via börsintroduktioner. Svolder har tecknat avtal som ankarinvesterare i introduktionen av vinkoncernen Viva Wine Group, samt tecknat aktier i det i huvudsak småländska fastighets- och byggprojektbolaget Nivika Fastigheter. Dessa investeringar kommer att genomföras efter balansdagen den 30 november och omfattar298 MSEK.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport I 2021/2022, publicerad den 10 december 2021)