VD:s kommentar

Bästa aktieägare,
MYCKET STOR OSÄKERHET
Verksamhetsårets andra kvartal (1 december 2021–28 februari 2022) präglades av mycket kraftiga börsrörelser.

Detta har sin förklaring i en inledande omvärldsmiljö kantad av god konjunktur och stigande börskurser. Den påtagligt stigande inflationen, successivt högre statsobligationsräntor och förväntningar om stramare penningpolitik från flertalet centralbanker fick investerarna att senare börja höja avkastningskraven på finansiella tillgångar såsom aktier. Under februari har den tilltagande aggressionen från rysk sida kring Ukraina, men även kopplat till flera stater i Rysslands närhet, skapat allt större oro och osäkerhet för framtiden. När Ryssland senare under månaden dessutom invaderade Ukraina, fanns skäl för investerarna att ytterligare öka sina riskpremier och avkastningskrav.

Västvärldens demokratier har svarat med kraftfulla ekonomiska sanktioner, men även vapen, skyddsutrustning och annan hjälp till stöd för den folkvalda ukrainska regeringen. I skrivande stund råder stor osäkerhet om konflikten kommer att eskalera ytterligare. Erfarenheter saknas hur allt detta kommer att påverka västvärldens ekonomier, infrastruktur, energiförsörjning, världshandel, försvarsuppbyggnad, krigsrisker med mera. Ryssland och dess president har mycket av avgörandet i sina händer. I oroliga tider tenderar dock alltid riskpremier och avkastningskrav
att gå upp. Det reducerar aktievärden. Små länders valutor brukar likaså drabbas. Även råvarupriser stiger, i synnerhet bland ädelmetaller och energi, när utbuds- eller efterfrågesituationerna
kraftigt förändras.

Förändrat investerarperspektiv

Det föregående verksamhetsåret, som avslutades den 31 augusti, var ett mycket framgångsrikt år för Svolder i såväl absoluta som relativa tal. Inför det nuvarande beskrev vi i den senaste årsredovisningen, som färdigställdes i oktober 2021, att vi såg framför oss tilltagande inflation till följd av höjda producentpriser särskilt förorsakade av stigande energi-, transport- och råvarupriser. Detta bedömde vi skulle resultera i högre räntor och därmed högre avkastningskrav. Mot detta såg vi en fortsatt stark ekonomisk utveckling i efterdyningarna av pandemin, med stigande orderläge och bolagsvinster som följd. Investerarnas i det närmaste urskillningslösa eufori kring tillväxt- och förhoppningsbolag med inriktning mot e-handel, ny teknik, bioteknik och ny energi förväntades inte kunna fortsätta i denna miljö. Fokus skulle i stället ske mot mer etablerade bolag med stigande vinster, tillväxt, utdelningsförmåga och sunda finanser.

Mycket av detta har också kommit att prägla den aktuella rapportperiodens kursrörelser. De tidigare långvariga kursuppgångarna i de lönsamma tillväxtbolagen Troax och GARO förändrades till dramatiska kurstapp. Däremot uppvisade aktier i bolag som New Wave, FM Mattsson och Wästbygg en betydligt mindre svag kursutveckling. Svolder har tidigare under verksamhetsåret reducerat innehaven i Troax och GARO, samtidigt som vi ökat främst i New Wave, Elanders och börsintroduktioner som Viva Wine Group och Nivika Fastigheter.

Även om de historiska utfallen för Svolders portföljförvaltning är goda kan man inte leva på gamla meriter för evigt. Vi noterar självfallet att såväl aktiekurs som substansvärde fallit mycket under den aktuella rapportperioden. Den ”trestegsraket” vi historiskt och under lång tid har presenterat har i ett tidsperspektiv av den senaste tremånadersperioden haft ett omvänt mönster. Ränteplaceringar har nämligen överträffat börsen (SIXRX), som i sin tur utvecklats bättre än småbolagsmarknaden (CSRX) och Svolders substansvärde. Svolder har som uttalad strategi att vara i det närmaste fullinvesterade i aktier. Sett över längre tidsperioder har detta varit framgångsrikt. Vi har ändå under slutet av den aktuella rapportperioden ökat likviditeten något genom att sälja aktier med högre börsvärden än vad vi långsiktigt ska investera i, dvs. försäljning av aktier med börsvärden över 20 miljarder SEK såsom Saab och Nolato. Vi bedömer vidare att vi under utdelningssäsongen kommer tillföras mer än 100 MSEK från Svolders portföljbolag. Under den första halvan av verksamhetsåret kan vi summera att Svolders substansvärdeutveckling ganska väl följer vårt jämförelseindex CSRX, dock lite bättre under första kvartalet och nu lite sämre under det andra.

Fokus på kvalitetsbolag med etablerade affärsmodeller

I denna mycket osäkra omvärld strävar vi efter att bibehålla en koncentrerad aktieportfölj med kvalitativa bolag, kännetecknande av utdelningsförmåga, organisk tillväxt och med aktievärderingar som är försvarbara i en normal marknad. I dagsläget bedömer vi dessutom att flertalet aktier i vår portfölj är lågt värderade utifrån långsiktiga och normala avkastningskrav. I så motto överensstämmer vår strategi väl med hur vi agerade under inledningen av pandemin 2020. Svolder är som obelånat investmentbolag i en fördelaktig position jämfört med andra placeringsalternativ, som ofta tvingas till portföljförändringar i takt med ut- och inflöde av fondkapital. Möjligheter finns samtidigt för Svolder att uppta lån om mycket intressanta placeringsalternativ skulle uppstå. Oroliga tider skapar nämligen också tillfällen för sund och långsiktig aktieförvaltning, även om det känns cyniskt att säga detta i tider präglade
av kärnvapenskrammel samt allvarliga hot mot demokrati och välstånd.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport II 2021/2022, publicerad den 11 mars 2022)