VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Svolders verksamhetsår 2020/2021 har inletts.

Under den aktuella rapportperiodens tre månader fortsatte den svenska börsens återhämtning efter coronapandemins utbrott. Substansvärdet utvecklades väl och aktiekursen steg tvåsiffrigt. Substans- och börsvärde överstiger nu fyra miljarder kronor. Antalet aktieägare fortsätter också att öka och vi är nu tillsammans över 40 000. Det är sålunda många ”all time highs” som aktieägarna i Svolder kan glädja sig åt.

Pandemin covid-19

Samtidigt vore det förmätet att inte nämna något om den pandemi som med ny kraft slår mot vårt samhälle och vår omvärld. Jag har i tidigare VD-ord berömt landets företag för sin förmåga att anpassa sig till rådande omständigheter. Det är många som är hjältar i denna pandemi, inte bara inom vården utan överallt där företagande och medborgare skapar de nödvändiga resurserna för en fungerande samhällsekonomi. Samtidigt har jag kritiserat myndigheter och politiskt ansvariga för bristande hantering av tester, smittspårning och skyddet av våra äldre. I det senare fallet får också alla utförare, såväl privata som offentliga, rannsaka sig själva. Som medborgare anser jag att ansvar bör utkrävas.

När vetenskap tillsammans med privata läkemedelsföretag och samarbetande nationer på mycket kort tid och med stor sannolikhet skapat väl fungerande vacciner mot coronaviruset, så är det imponerande. Jag hoppas att det svenska samhället också förmår att utan fördröjning vaccinera en stor del av befolkningen. Det leder till en snabbare återgång till ett mer normaliserat samhälle och företagande. Min förhoppning för 2021 kan uttryckas med ett citat från DN:s chefredaktör Peter Wolodarskis utmärkta ledare den 29 november: ”Måtte Sverige ha en adekvat planering för att skydda ett stort antal svenskar snarast, så att det inte blir med vaccinet som med testerna och smittspårningen: passivitet, dröjsmål, schabbel.

Aktieutdelning värdefull

Under tremånadersperioden beslutade årsstämman att bifalla styrelsens utdelningsförslag om 2,20 kronor per aktie. Svolder har under samtliga verksamhetsår sedan starten 1993 lämnat aktieutdelning till sina ägare. Tillsammans utgör det 1,2 miljarder kronor eller 47 kronor per Svolderaktie. Trots att flera av våra portföljbolag under det speciella året 2020 valt att slopa utdelningen, dela ut mindre eller att skjuta upp den, så markerar Svolder värdet av aktieutdelning. Bedömningen är visserligen att portföljbolagens utdelningskapacitet är betydligt högre än lämnad utdelning det senaste verksamhetsåret, men det är också en tydlig markering att vi ser aktieutdelning som den naturligaste formen av ersättning för det kapital aktieägarna tillför varje aktiebolag.

Svolder arbetar i övrigt oförtrutet vidare. Vi är ett investmentbolag med mål att skapa långsiktig avkastning för våra aktieägare genom placeringar i sunt verkande företag. Nedanstående diagram visar på det vi ofta framhåller. Börsen överträffar långsiktigt räntebärande placeringar, aktier i små och medelstora bolag utvecklas bättre än börsen som helhet och Svolder, såväl vad gäller aktiekurs som substansvärde, kan förhoppningsvis fortsätta att utvecklas ännu bättre.

Asien driver på tillväxten

Det är lätt att se problem i världen och för den ekonomiska tillväxten. Geopolitiska risker finns det många av, liksom hot om tilltagande protektionism och politisk splittring i västvärlden. Samtidigt så är nära förestående vaccin i kombination med expansiv penning- och finanspolitik något som kan stärka konjunkturen och den ekonomiska tillväxten. Utvecklingen i Asien är lovande, vilket också avspeglas i efterfrågan på industrimetaller inte minst för den ledande metallen koppar. Prisuppgången är stark, såväl sedan årsskiftet 2019/2020 som i återhämtningen efter de första globala coronautbrotten i mars. Jag är i skrivande stund något mer optimistisk för konjunkturen än jag var för bara några månader sedan.


Även om råvarors påverkan på inflationen minskat i takt med ökat tjänsteinnehåll i många affärsmodeller och råvarupriser noteras i en försvagad USD, så vittnar ändå prisökningarna om ökad industriell efterfrågan och tillväxt. Avtalen på den svenska arbetsmarknaden höjer likaså de inhemska lönekostnaderna. Det är naturligt om detta leder till att investerare i räntepapper börjar kräva någon form av realränta, även om centralbankerna försöker motverka detta genom att ständigt och utvidgat vara den dominerande köparen på varje räntemarknad. Inflationsimpulserna är, utöver i tillgångar som fastigheter och aktier, också än så länge få och europeiska konsumentprisindex är i några fall till och med negativa.

Möjlig sektorrotation på börserna

Centralbankernas och parlamentens expansiva penningrespektive finanspolitik har skapat ett mycket stort likviditetsflöde till aktiemarknaderna. Det har särskilt styrts mot aktier som redan utvecklats starkt och därmed förstärkt trender. Många aktier har mycket optimistiska framtidsscenarier intecknade i sina aktiekurser och en närmast obefintlig ränta förutsätts bestå under lång period i olika investerares kalkyler. Detta gäller inte minst bolag inom ny teknik, läkemedelsforskning och miljöprojekt. I flera fall är intäkterna små samtidigt som kassaflöde och resultat är negativa. Att det finns riskvilligt kapital för framtidssatsningar är utmärkt. Däremot bör värdering alltid vägas in vid aktieinvesteringar.

En något högre räntenivå behöver samtidigt inte uteslutande vara negativt för alla bolags aktier. Flera bolag kan i stället gynnas mer av en konjunkturförbättring än vad räntehöjningar påverkar avkastningskraven. Höjda avkastningskrav, utifrån inflationsförväntningar och höjda statsobligationsräntor, riskerar särskilt att leda till att vinster långt fram i framtiden värderas lägre än tidigare. Detta kan i sin tur leda till en förändrad syn på tillväxt- och värdeaktier och skapa en tydlig sektorrotation till förmån för cykliska aktier samt till aktier med låg värdering av vinster och kassaflöden. Det vore också naturligt ur ett fundamentalt aktievärderingsperspektiv. Vi beskriver och utvecklar detta i det framåtblickande avsnittet i Svolders årsredovisning, som publicerades i slutet av oktober.

Möjligheter och utmaningar

Verksamhetsåret har som nämnts inletts starkt för Svolder. Vi ska för den skull vara ödmjuka för framtida utmaningar. Flera börsintroduktioner har gjorts på aktiemarknaderna och i flertalet fall har vi bedömt prisförväntningarna som för höga eller att bolagens affärsmodeller varit för oprövade för att vi önskat investera. I ett fall, byggbolaget Wästbygg Gruppen med särskilt fokus på logistikbyggnader, var Svolder däremot så kallad ”ankarinvesterare” till ett belopp om 150 MSEK motsvarande knappt fem procent av bolagets aktiekapital.

Det faktum att vi noterar ”all time highs” för aktien, substansvärdet och antalet aktieägare motiverar oss att fortsätta på den inslagna vägen att sträva efter långsiktigt kloka investeringar i svenska börsnoterade bolag med i huvudsak börsvärden under 20 miljarder kronor.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport I, publicerad den 11 december 2020)