VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Verksamhetsåret 2019/2020 har just lagts till handlingarna.

Det har börsmässigt varit ett omtumlande och framgångsrikt börsår, även om det ska sättas i perspektiv av hur många människor i Sverige och vår omvärld som direkt och indirekt drabbats mycket allvarligt av pandemin covid-19.

Svensk börs fortsätter att övertyga

Den senaste tremånadersperioden har varit stark för den svenska börsen i allmänhet och Svolder i synnerhet. Den panik, oro och osäkerhet som präglade mycket av föregående kvartal har under sommaren varit som bortblåst. Styrkan har varit extra kraftig i ett internationellt perspektiv eftersom den svenska kronan utvecklats starkt, inte minst gentemot den amerikanska dollarn.

Svolder kan som sagt uppvisa ett mycket starkt fjärde kvartal, till skillnad mot det föregående. Substansvärdet steg 24 procent och aktien 38 procent. Därmed reducerades substansrabatten med tio procentenheter till att på balansdagen vara drygt två procent. Under tremånadersperioden steg jämförelseindex CSRX med knappt 16 procent och den svenska börsen (SIXRX) med drygt 10 procent. Samtidigt steg världsindex, mätt i svenska kronor (SEK), med mer måttliga 5 procent.

För det avslutade verksamhetsåret innebär detta att Svolders substansvärde steg med 23 procent, en dryg procentenhet bättre än småbolagsindex CSRX och sex procentenheter bättre än den svenska börsen (SIXRX). Börsernas världsindex var samtidigt oförändrat, förutsatt att det mäts i svenska kronor. Återigen kan vi med glädje och viss stolthet konstatera att den svenska börsen överträffar inhemska ränteplaceringar, börsens något mindre bolag utvecklas bättre än de stora och Svolder står sig väl gentemot jämförelseindexet CSRX (upp till ca 60 miljarder SEK i börsvärde). Det kan dessutom tilläggas att det placeringsuniversum Svolder fokuserar på, dvs. svenska börsbolag under 20 miljarder SEK i marknadsvärde, endast utgör cirka 40 procent av CSRX värde och som på senare år haft en svagare värdeutveckling än de större bolagen i detta index.

Utdelning finns i Svolders DNA

Svolder ser aktieutdelning som den naturligaste formen av vinstdelning och ersättning för det kapital aktieägarna tillför varje aktiebolag. Det är förödande för kapitalförsörjningen om det från politiskt håll ställs upp hinder för just utdelning. Utdelade medel är dessutom redan beskattade i bolagen och föranleder ofta ytterligare beskattning i olika ägarled. Ägarkapital ska inte straffbeskattas eller hindras när det behövs som mest.

Genom sin utdelningspolicy strävar Svolder efter att till sina aktieägare dela ut mottagna utdelningar från portföljbolagen med avdrag för löpande förvaltningskostnader. Härigenom skapas en neutral kassaflödeseffekt som säkerställer en långsiktig portföljförvaltning. Sedan bolagets start har aktieutdelningar lämnats för samtliga verksamhetsår och till ett belopp överstigande en miljard SEK. Även detta verksamhetsår föreslår styrelsen aktieutdelning, trots att mottagna utdelningar från våra portföljbolag som en konsekvens av covid-19 pandemin kraftigt har reducerats. Bedömningen är att bolagens utdelningsförmågor successivt kommer att normaliseras. Utdelningsförslaget baseras vidare på bedömningen att aktieutdelning i Svolder alltid ska vara en central del av verksamheten samtidigt som bolaget detta verksamhetsår uppnått ett gott rörelseresultat (690 MSEK) och har en stabil finansiell ställning som obelånat investmentbolag. Med förslaget 2,20 SEK per aktie (56 MSEK) höjs utdelningen för sjunde året i rad.

Imponerande krishantering i företagen

Många företag har hanterat pandemin väl. Trots stängda gränser, permitterad personal samt en betydande och okontrollerad smittspridning i samhället har deras krishantering varit imponerande. När sedan centralbanker och regeringar världen över öppnat pengakranarna så har det varit möjligt att skapa det nödvändiga lugnet för investerarna att återkomma till aktiemarknaden. Alternativen till aktier är dessutom få eller inga. Jag tror dock att det är för tidigt att blåsa faran över för olika länders ekonomier och företag. Fortfarande finns en stor smittspridning i världen med många mänskliga tragedier som följd och någon gång ska alla finanspolitiska stimulanser återbetalas.

I Sverige har vi under pandemin åsidosatt mycket av normal sjukvård, med ibland ödesdigra resultat, samtidigt som vi har dålig kontroll på smittspridningen mer än ett halvår efter pandemins utbrott. Efter mycket om och men har testkapaciteten äntligen byggts upp, även om provtagningen verkar fungera sämre. Sveriges medborgare har en hög mognadsgrad vad gäller digitala tjänster och produkter. Samtidigt som teknik finns för spårning och uppföljning, så förmår inte svenska myndigheter att tillsammans med de regionala och nationella beslutsfattarna utnyttja dessa möjligheter.

När jag samtidigt noterar den framgångsrika krishanteringen hos ”Företagarsverige” så kan jag dessutom inte annat än kraftfullt reagera när olika myndighetsföreträdare och politiker pratar om ”Samhällsviktiga funktioner och arbeten” och i detta aldrig inkluderar det privata näringslivet. Är det något som Sverige behöver så är det sina företag och dess anställda. Utan dem sinar snart det kassaflöde som politiker så gärna vill spendera och till den gemensamma välfärd det i övrigt råder stor enighet om att vi behöver.

Långsiktig styrka

Tillbaka till det Svolder är och arbetar för; ett investmentbolag med mål att skapa långsiktig avkastning för dess aktieägare genom placeringar i sunt verkande företag. Aktieplaceringar bör utvärderas över långa tidsperioder. I vidstående diagram framgår Svolders och småbolagens styrka samt att aktieplaceringar över tid förmått att överbrygga olika typer av kriser. I absoluta tal har Svolders B-aktie sedan bolagets start 1993 haft en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 15 procent, när utdelningarna reinvesterats i aktien. Därmed överträffas den svenska börsen, beräknat på samma sätt, med drygt två procentenheter per år. En annan glädjande reflektion är att vi var 1 700 aktieägare vid starten. Idag är vi cirka 35 000 fler. Tack för förtroendet!

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommunikén 2019/2020, publicerad den 18 september 2020)