VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Ett halvår har gått av Svolders verksamhetsår, det 27:e i ordningen.

Under dessa år har aktiemarknader, svensk och global ekonomi samt mängder av portföljbolag gått igenom kraftigt varierande omvärldsförhållanden. Den långa trenden har pekat tydligt uppåt, men emellanåt har den utmanats av olika uppblossande kriser. Det har bland annat rört sig om IT-krisen, den amerikanska bolånekrisen som utlöste den globala finanskrisen samt recessionerna i PIIGS-ekonomierna, med betoning på Grekland och följdrisker för valutasamarbetet inom EMU. I samtliga fall har det varit värdefullt att tänka långsiktigt, att inte överreagera men heller inte att nonchalera medborgares oro, investerares osäkerhet samt olika kritiska tillstånd i ekonomin. Sedan några veckor råder på kapitalmarknaderna en starkt tilltagande oro kring ett mycket smittsamt virus och vilka effekter det kommer att få på inte minst människors hälsa, länders och branschers ekonomi, företagens vinster samt hela tillståndet i världsekonomin. Oron har fått dramatiska följder på inte minst kapital- och råvarumarknaderna. Dramatiskt fallande amerikanska statsobligationsräntor, brådstörtad styrräntesänkning av den amerikanska centralbanken, kraftigt sjunkande oljepriser, finanspolitiska stimulansåtgärder eller löften därom mm. I flera fall är rörelserna mycket stora, även i ett historiskt perspektiv.

Det vore förmätet av mig att ha svaret på dagens situation, när flera experter, WHO och hälsomyndigheter inte på ett tillfredsställande sätt kan bedöma utvecklingen och dess effekter. Den bedömning vi från Svolder gör är att samhällen och företag, om än inte utan betydande kostnader och lidanden, kommer att klara av även denna utmaning. Data levererade från den kinesiska staten bör tas med största försiktighet, men rapporterna därifrån om färre nya sjuka och successivt allt fler tillfrisknade människor är i dagsläget mycket uppmuntrande. Därför är motsvarande information från Sydkorea ännu mer positiv. Förhoppningsvis kommer det inom de närmaste veckorna eller månaden att noteras en liknande utveckling i norra Italien. Först då kan effekterna bli mer överblickbara och osäkerheterna i samhälle och på kapitalmarknader mildras.

Särskilt stark har utvecklingen varit i Sverige, då hänsyn dessutom tas till att den svenska kronan för omväxlings skull stärkts mot centrala valutor som euro och amerikanska dollar. Vi pratar om tvåsiffriga eller nästan tvåsiffriga tillväxttal. I denna glädjeyra är det väldigt tillfredsställande att såväl Svolders substansvärde som aktiekurs (B) utdelningsjusterat utvecklats ännu lite bättre. Den negativa jämförelseeffekt av portföljens undervikt av fastighetsaktier som vi noterade under föregående verksamhetsår har i stället hjälpt oss något under tremånadersperioden,
men svarar förmodligen ändå bara för en av nästan fyra procentenheters överavkastning. Utfallet till trots är det värt att återigen betona att Svolder inte i första hand fokuserar på kvartalsresultat, utan i stället på den goda långsiktiga utvecklingen. Som glädjande framgår i diagrammet nedan har såväl substansvärde som börskurs under perioder om ett, tre, fem och tio år överträffat både den svenska börsen som helhet och ”småbolagsindex” CSRX. Ödmjukhet inför framtidens utmaningar kommer trots detta alltid att vara ett honnörsord för Svolder.

Investmentbolagets fördel

Det kan i sammanhanget också tyckas omänskligt att prata om finansiell strategi i den uppkomna situationen, men väl fungerande bolag och ekonomier ska kunna motstå stora påfrestningar. Svolder som investmentbolag arbetar kontinuerligt med förvaltningen av sitt egna kapital och påverkas inte direkt av eventuella in- och utflöden, såsom exempelvis olika publika fonder. En högre volatilitet i vår aktie ska inte uteslutas, men Svolders investeringar kvarstår och vi tvingas inte sälja av våra innehav på en fallande marknad. Vår aktieportfölj har starkt fokus på bolag med etablerade affärsmodeller och uthållighet, såväl finansiellt som operationellt. Då bör den långsiktiga utvecklingen åter visa på värdet av investmentbolag som långsiktig placeringsform, inte minst för privatpersoner.

Även om fallet i substansvärde varit betydande under februari månad, så var utvecklingen under det senaste kvartalet inte lika dramatisk. Svolders substansvärde föll drygt tre procent, en dryg procentenhet mer än jämförelseindex CSRX och den samlade svenska börsen mätt som SIXRX. Sett över verksamhetsårets sex första månader steg dessutom substansvärdet 8,3 procent, vilket överträffade CSRX med 2,5 procentenheter.

Svolderaktien (B) utvecklades mycket gynnsamt de senaste tre månaderna. Aktien handlas därmed i nivå med substansvärdet, vilket är såväl glädjande som motiverat utifrån vår och andra investmentbolags förmåga att långsiktigt skapa mervärden i förhållande till jämförbara börsindex. I sedvanlig ordning presenterar vi utvecklingen för Svolders substansvärde, B-aktien och två jämförelseindex i ovanstående diagram. Över långa tidsperioder noterar vi att aktiemarknaden överträffar bank- och räntesparande, att småbolagsmarknaden utvecklas bättre än börsen som helhet samt att Svolder överträffat småbolagsmarknaden. Denna utveckling har goda förutsättningar att fortsätta, även om det alltid ska påpekas att historisk avkastning och lönsamhet inte är någon garanti för framtiden.

Kraftigt ökad aktieomsättning

Svolderaktiens omsättningsbarhet har ökat dramatiskt under fjolåret och hittills under 2020. En tidigare normal dagsomsättning utgjorde cirka 20 000 aktier. Under den aktuella rapportperiodens sex månader har det genomsnittligen omsatts knappt 100 000 aktier per handelsdag på Nasdaq Stockholm och runt det senaste månadsskiftet var utfallet nästan det dubbla. Eftersom Svolderaktien i väldigt liten utsträckning ägs av institutionella placerare sker handeln dessutom nästan uteslutande i beloppsmässigt mindre, men många, transaktioner. Detta framgår tydligt i diagrammet nedan. En god omsättningsbarhet i vår aktie skapar en effektiv marknad för köpare och säljare och leder till lägre transaktionskostnader. Det bör åter igen påpekas att med Svolderaktie avses här vår B-aktie. Även A-aktien är noterad, inte minst av historiska skäl, men dess omsättningsbarhet är nästan obefintlig jämfört med B-aktiens. Det går att, efter ansökan till Svolders styrelse, stämpla om A- till B-aktier. Sett till enskilda aktienoteringar handlas dock A-aktien vanligen till en premie till såväl substansvärde som B-aktien, vilket gör omstämplingsalternativet i alla fall i teorin oattraktivt.

Det är Svolders bedömning att aktier över tid utvecklas bättre än räntebärande produkter och kompenserar för den högre risk som tillgångsslaget är exponerat för. Låt oss också konstatera, nu när aktieutdelningen tillförts aktieägarnas konton, att Svolder under samtliga sina 26 år som börsbolag delat ut pengar. Sedan den nya utdelningspolicyn antogs 2012, vilken betonar kassaflödesneutralitet och tillväxt, har den genomsnittliga årliga tillväxten varit nästan 8 procent.

Många nya aktieägare har tillkommit. Idag är vi fler än 30 000, nästan en dubblering på 18 månader. Alla nya aktieägare ska känna sig välkomna, precis som de som varit med såväl en kort som en lång period. Tillsammans med mina kollegor tackar jag för förtroendet.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Delårsrapport 2 2019/2020, publicerad den 12 mars 2020)