VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Svolders tjugosjätte verksamhetsår har nyligen avslutats och vi fortsätter att verka på den svenska aktiemarknaden med fokus på publika små och medelstora bolag.

Verksamhetsåret har tidvis varit turbulent, även om oroshärdar inte varit på de nivåer som tidigare drabbat aktiemarknaderna. Börserna och deras investerare är vana att återhämta sig efter kursfall och i det längre tidsperspektivet skapas nästan alltid värde för välskötta bolags aktieägare. För Svolders del innebär detta att substansvärdet och B-aktien, båda beräknade med reinvesterade utdelningar, genomsnittligen stigit mer än 14 procent per år mätt under hela tidsperioden om 26 år.

Det verksamhetsår som just slutförts var i stort oförändrat mätt i absoluta tal, dvs. Svolders substansvärde förändrades inte när justering görs för lämnad aktieutdelning. Samtidigt är utfallet sämre än småbolagsmarknaden mätt som CSRX och även lite sämre än börsen som helhet (SIXRX). Avvikelsen mot CSRX är i huvudsak hänförlig till att Svolder haft en lägre andel fastighetsaktier än den i CSRX samt att Svolder i sin portfölj och placeringsinriktning huvudsakligen har betydligt mindre bolag än de som finns i CSRX och som på balansdagen hade marknadsvärden upp till SCA:s 59 miljarder kronor. Svolder är som bekant ingen indexinvesterare och sett över längre tidsperioder så har den koncentrerade portföljen i de lite mindre bolagen skapat mervärde för såväl aktien som substansvärdet.

Vi gläds samtidigt åt en uppgång under verksamhetsåret för aktiekursen (Svolder B) och därmed reducerad substansrabatt. Antalet aktieägare ökade med 4 600 och uppgick därmed till 20 800 per den sista juni 2019. Det är ett förtroende ni ägare visar styrelse och medarbetare och vi ska fortsatt oförtrutet sträva vidare i analys- och förvaltningsarbetet med det självklara målet att skapa långsiktigt mervärde för samtliga aktieägare.

Lägre förvaltningskostnadsandel

Svolders substansvärde överstiger tre miljarder kronor. Det möjliggör att vi kan vara en betydande ägare i de bolag vi bedömer har förutsättningar att över tid skapa väsentliga värden för Svolder och därmed bolagets aktieägare. En annan fördel av det ökade värdet är att förvaltningskostnadsandelen faller då kostnaderna inte proportionerligt följer bolagets värdetillväxt. Förvaltningskostnaderna var knappt 0,8 procent i förhållande till det ingående substansvärdet under verksamhetsåret. I dessa kostnader ingår också en reservering för rörlig ersättning motsvarande drygt 0,2 procentenheter. Denna utgår till Svolders medarbetare om substansvärdeutvecklingen den senaste treårsperioden överstigit jämförelseindex CSRX med visst belopp och är maximerad till en årslönekostnad. För treårsperioden 2016–2019 steg substansvärdet med nästan 50 procent och CSRX överträffades med ungefär åtta procentenheter. Sammantaget är därmed kostnadsandelen, sett ur ett ägarperspektiv, fördelaktig jämfört med aktiva svenska småbolagsfonder. För den skull kommer inte kostnadsmedvetenheten att försvinna, utan begreppet ”value for money” fortsätter att vara styrande för Svolder.

Höjd aktieutdelning

Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar. Dessa principer styr också vårt ägararbete gentemot portföljbolagen. Styrelsens förslag till årsstämman innebär att bolaget för sjätte året i rad höjer utdelningen, den här gången med nästan åtta procent. Svolders utdelningspolicy ändrades för snart sex år sedan med innebörden att den skulle vara kassaflödesneutral, dvs. baseras på mottagen utdelning med avdrag för löpande förvaltningskostnader. Därigenom uppstår inget krav på aktieförsäljningar för att skapa likviditet för utdelningar och förvaltningsstrategin kan hållas intakt. Detta är särskilt viktigt i dåliga börstider, då omsättningsbarheten bland aktier i allmänhet faller och i synnerhet bland småbolagsaktier. Då är det centralt att åtminstone kunna behålla de olika portföljinnehaven om värdering och likviditet talar för detta. I takt med portföljbolagens värdetillväxt ökar vanligen mottagna utdelningar, sannolikt snabbare än Svolders förvaltningskostnader. Under de senaste sex åren har därför utdelningen mer än dubblerats, samtidigt som de fasta förvaltningskostnaderna varit i det närmaste oförändrade.

En osäker omvärld

Verksamhetsårets generella svenska börsutveckling hamnade något under Svolders ursprungliga antagande vid dess ingång, dvs. en värdetillväxt om ca 5–7 procent. Scenariot bedömdes som neutralt, men med bedömda risker främst på nedsidan. Mätt i centrala valutor som USD och EUR kom den svenska börsutvecklingen dessutom att bli sämre och för stora och riktigt små börsbolag var utfallet sammantaget t o m negativt. I den kommande årsredovisningen kommer vi att diskutera det historiska utfallet och vår framtida syn mer i detalj. Låt mig ändå redan nu konstatera att mycket talar för att vår övergripande börssyn fortsätter att vara neutral. Till det positiva hör global ekonomisk tillväxt, om än i svagare takt, låga räntor samt många välskötta företag med god utdelningsförmåga. I den andra vågskålen finns osäkerhet kring investerarnas tilltro till centralbankernas förmåga att fortsatt kunna bedriva en extremt expansiv penningpolitik med negativa realräntor, samtidigt som statsfinansiella obalanser sätter begränsningar för finanspolitiska åtgärder. Lägg därtill eskalerande politisk och militär osäkerhet, etablerad protektionism samt många nystartade högt värderade bolag med oprövade affärsmodeller och svaga balansräkningar, så är det lätt att vara negativ. Det är ändå värt att poängtera börsernas långsiktiga attraktivitet och att alternativen är få när minusräntor är en realitet för allt fler investerare.

Den 19 november kl. 17.00 håller Svolder årsstämma i IVA:s lokaler i Stockholm. Timmen dessförinnan kommer möjligheter finnas att prata med företrädare för några av Svolders portföljbolag, men även med Svolders styrelseledamöter och medarbetare. Separat kallelse kommer att publiceras enligt de formella kraven, medan årsredovisningen sänds ut i början av november till de aktieägare som meddelat att de önskar sådan skriftlig information. Prenumeration på Svolders skriftliga redovisningsmaterial görs lättast på vår hemsida www.svolder.se, där rapporter dessutom finns tillgängliga i digitalt format.

Varmt välkomna till årsstämman!

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommuniké 2018/2019, publicerad den 19 september 2019)