VD:s kommentar

Bästa aktieägare,
Svolders verksamhetsår 2021/2022 har lagts till historien.

En del formalia återstår. Exempelvis kommer årsredovisningen att publiceras i slutet av oktober och årsstämman att avhållas den 17 november. I årsredovisningen beskriver vi i vanlig ordning det verksamhetsår som gått ur ett Svolder-perspektiv, med stort fokus på våra portföljbolag. Det kommer också att finnas framåtblickande kommentarer kring vår syn på ekonomi och börs. Även om den makroekonomiska bilden är komplex och osäker så innebär det inte att det saknas intressanta investeringsmöjligheter för ett investmentbolag som Svolder, som huvudsakligen investerar i börsnoterade svenska bolag med marknadsvärden upp till cirka 20 miljarder SEK.

Låt mig ändå slå fast att verksamhetsåret 2021/2022 var ett av de mest turbulenta börsåren under Svolders snart trettioåriga historia. För den europeiska befolkningen var det sannolikt det hittills mest dramatiska och allvarliga sedan andra världskriget. Verksamhetsåret inleddes dock lite som det föregående avslutades, nämligen med stigande börser och hög aktivitetsnivå i de flesta länder i spåren av covid-19 pandemin. Betydande ränte- och inflationsökningar gjorde sig allt mer påminda runt kalenderårsskiftet, vilket medförde stigande avkastningskrav hos investerarna samtidigt som oron steg för en kommande konjunkturförsvagning. Börserna föll då på bred front. När Ryssland i slutet av februari invaderade Ukraina utmanades freden i Europa, tillgången till energi försämrades och leveranskedjor för olika insatsvaror försvårades ytterligare. Ett globalt högre ränteläge, lägre börsvärden, högre inflation och ännu högre energikostnader är därefter ett faktum. Många osäkerheter består, även om företag och investerare på olika sätt i vanlig ordning brukar kunna anpassa sig till nya omvärldsbetingelser.

God förvaltningsprestation under svåra förutsättningar

Svolder har i denna kontext hanterat sin aktieportfölj utifrån den fastlagda strategin att alltid vara i det närmaste fullinvesterat. Med det menar vi att andelen likvida medel eller belåning vanligen inte ska uppgå till mer än tio procent av substansvärdet. Genom olika marknadskriser under Svolders historia har detta varit ett vinnande koncept. I förhållande till det jämförelseindex (CSRX) som vi i första hand jämför oss med var substansvärdets värdeutveckling drygt 11 procentenheter bättre under verksamhetsåret och drygt fyra procentenheter bättre än Stockholmsbörsen (SIXRX), även om utfallet i absoluta termer var negativt. Svolders aktiekurs drabbades emellertid hårdare och substanspremien förbyttes i en rabatt under dessa tolv månader. ”Trestegsraketen” vi lever efter – nämligen bedömningen att aktier är bättre än ränteplaceringar, småbolag är bättre än börsen och Svolder är bättre än småbolag – har följaktligen haft ett något annorlunda utfall detta verksamhetsår, även om den långsiktiga utvecklingen består.

Det högre ränteläget och efterföljande ökningar av investerarnas avkastningskrav har särskilt drabbat aktier i bolag med bedömd accelererande omsättning och vinster långt fram i tiden. Även aktier i fastighetsbolag har påverkats negativt av utvecklingen. Särskilt hårt har utfallet varit för högbelånade fastighetsbolag, serieförvärvare samt förhoppningsbolag utan lönsamhet och säkerhet kring affärsmodellernas förmåga att nå en väsentlig och vinstgivande marknadsposition. Aktier i småbolag utvecklades sämre än i stora, vilket är vanligt i samband med ett oroligare börsklimat då aktiers omsättningsbarhet premieras.

Förändrade kursmönster hos portföljbolagen

Med det sagt, så kan jag konstatera att några av de största bidragsgivarna till Svolders substansvärde under senare år, såsom Troax, GARO och XANO, haft det tungt på börsen under verksamhetsåret. I stället utvecklades andra portföljbolags aktier starkt. Inte minst gäller det New Wave, som utgör portföljens största innehav. Ett aktivt besparingsarbete under pandemin har resulterat i kraftigt stigande rörelsemarginaler, inte minst blir det synligt när olika marknader återhämtar sig. Trots detta bedömer vi att flera av dotterbolagen, exempelvis de välkända varumärkena Craft och Cutter & Buck, inte fått den uppvärdering som andra branschföretag noterat. Vi har därför fortsatt att förvärva aktier i det börsnoterade moderbolaget.

Förändrat investerarfokus

Ytterligare två fenomen är särskilt kännetecknande för den svenska börsen under verksamhetsåret, nämligen starkt förändrad börsintroduktionsmarknad (IPO) och synen på aktier i försvarsindustriföretag.

Efter ett 2021, där ingen begränsning tycktes finnas på hur många bolag som investmentbanker och marknadsplatser ansåg sig kunna notera, stängdes i praktiken introduktionsfönstret 2022. Även om Svolder utifrån värderingsskäl varit restriktivt bland den mängd nyintroduktioner som genomförts de senaste åren, är det vår ambition att selektivt medverka i introduktioner som så kallade ankarinvesterare. Förutom en i utgångsläget rimlig aktievärdering så värdesätter vi särskilt etablerade lönsamma affärsmodeller, en sund ägarkrets, notering på börsens (Nasdaqs) huvudlista, goda tillväxtförutsättningar samt långsiktig utdelningskapacitet. Ett kvalitetsföretag, jämtländska verkstadsföretaget engcon, trotsade dock noteringstrenden och uppfyllde Svolders investeringskriterier. Svolder blev därför en av de största investerarna i noteringen till ett belopp om 250 MSEK, ett innehav som stigit till 436 MSEK på balansdagen.

Genom Rysslands anfall på Ukraina och aggressiva agitation mot västvärlden har inställningen hos politiker och medborgare till behovet av militärt försvar kraftigt förändrats. Försvarsföretagens allt väsentligare roll i samhället blir tydligt för investerarna när behoven av försvar ökar. Detta har också påverkat investerarkollektivets hållbarhetsstrategier, även om det fortsatt finns finansiella aktörer som inte verkar förstå vikten av försvarsindustri för demokratiska länder. Svolders exponering mot försvarsindustrin utgörs av specialistföretaget för robust IT-kommunikation MilDef, som under verksamhetsåret givit ett värdefullt bidrag om 63 MSEK till vårt substansvärde.

Aktieutdelning i fokus

I valrörelser brukar aktieutdelning och aktiesparande ifrågasättas. Kritik har riktats mot de individuella aktiesparkontonas (ISK) låga skattebelastning i goda börstider, samtidigt som det brukar vara tyst de år när aktiemarknaden viker. Aktieutdelning är för övrigt inga allmosor, utan den mest naturliga ersättningen till aktieägarna för satsat kapital och utgör en förutsättning för företagens långsiktiga kapitalförsörjning. Det rör sig dessutom om redan beskattade vinstmedel och borde därför, enligt min uppfattning, inte beskattas någon ytterligare gång.

Svolders utdelningspolitik baseras på att mottagna utdelningar, med avdrag för löpande förvaltningskostnader, över tid ska utbetalas till aktieägarna. Ambitionen är vidare att skapa långsiktig utdelningstillväxt. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,90 SEK/aktie (92 MSEK) för det avslutade verksamhetsåret, en höjning med 44 procent. Sedan utdelningspolitiken reviderades 2012 är den genomsnittliga årliga tillväxten cirka 15 procent. Det ska i sammanhanget också påpekas att Svolder under samtliga år som noterat bolag lämnat aktieutdelning. Redan innan årets utdelningsförslag har nästan 1,3 miljarder (cirka 12,50 SEK per Svolder-aktie) tillförts aktieägarna sedan bolagets start, under såväl goda som svaga börsår.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommuniké 2021/2022, publicerad den 16 september 2022)