VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Svolders avslutade verksamhetsår 2020/2021 är det hittills bästa i såväl absoluta som relativa termer.

Det gäller både bolagets substansvärde och Svolder-aktien som på balansdagen stängde på rekordnivåer.

Under de inledande nio månaderna var utfallet för Svolder mycket gott, såväl i absoluta som relativa termer. Situationen avviker kraftigt jämfört med för ett år sedan, då effekterna av covid-19-pandemin på samhälle, medborgare och företag var mycket osäkra.

Situationen avviker kraftigt jämfört med för ett år sedan, då effekterna av covid19-pandemin på samhälle, medborgare och företag var mycket osäkra. Pandemin är tyvärr inte över, även om företag och samhälle börjar anpassa sig till nya förutsättningar, möjligheter och osäkerheter. Framställda vaccin och hög vaccinationsgrad är en god förutsättning för detta.

Fortsatt positivt utfall

Svolders substansvärde steg under verksamhetsåret utdelningsjusterat med 96 procent, vilket överträffade CSRX (Carnegie Small Cap Return Index) med 44 procentenheter. Under den aktuella rapportperiodens tre månader var motsvarande utfall 22 procent, drygt 10 procentenheter bättre än CSRX. Följaktligen består den långa positiva och relativa trenden för Stockholmsbörsen, småbolagen och Svolder, vilket framkommer tydligt i nedanstående diagram.

Svolders årliga tillväxt i substansvärde har överstigit såväl hela den svenska börsen (SIXRX) som CSRX, sett över olika långa tidsperioder. Från bolagets start för drygt 28 år sedan är den årliga avkastningen för substansvärdet, med reinvesterade utdelningar, nästan 17 procent. Ödmjukhet ska alltid ha en naturlig plats i historiska kommentarer och inför framtiden, även om vi med stolthet summerar ännu ett gott verksamhetsår.

Aktieutdelningarna normaliseras

I takt med att flertalet bolag framgångsrikt kunnat hantera sin verksamhet under pandemin så har också deras styrelser valt att återuppta utdelningarna. Detta är inget konstigt. Aktieutdelningar är den mest naturliga ersättningen till aktieägarna för satsat kapital och en förutsättning för långsiktig kapitalförsörjning, i varje fall som Svolder ser det. Det rör sig dessutom om redan beskattade vinstmedel och för många ägare beskattas även utdelningen ytterligare en gång.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK/aktie (64 MSEK) för det avslutade verksamhetsåret, en höjning med nästan 14 procent. Svolders utdelningspolitik baseras på att mottagna utdelningar, med avdrag för löpande förvaltningskostnader, över tid ska utbetalas till aktieägarna. Ambitionen är vidare att skapa långsiktig utdelningstillväxt. Det ska i sammanhanget påpekas att Svolder, till skillnad mot de flesta börsbolag, lämnade en höjd utdelning föregående verksamhetsår trots att de mottagna utdelningarna från portföljbolagen var väsentligt lägre än de som förutsätts gälla för Svolders långsiktiga utdelningspolitik. Om styrelsens utdelningsförslag bifalles på årsstämman i november så har drygt 1,2 miljarder (ca 50 SEK per Svolderaktie) tillförts aktieägarna sedan bolagets start. Utdelning har historiskt lämnats för samtliga verksamhetsår.

Ankarinvesteringar

De portföljbolag som under verksamhetsåret skapat störst bidrag till Svolders substansvärde är GARO och Troax, med ett samlat tillskott om imponerande 1,2 miljarder SEK. De har sitt ursprung i så kallade ankarinvesteringar, dvs. att Svolder inför en börsintroduktion förpliktigat sig att förvärva ett visst antal aktier till introduktionskurs. Därmed får de nya börsbolagen Svolder som en betydande ägare med långsiktiga ambitioner samt en vilja att på nära håll följa bolagen under deras tillväxtresa i publik miljö.

Under verksamhetsåret gjorde Svolder ankarinvesteringar i Wästbygg, Arla Plast, MilDef och Profoto om tillsammans 437 MSEK. De fyra innehaven har sedan sina noteringar samtliga bidragit till Svolders substansvärde, totalt med 145 MSEK. Även om Svolder utifrån värderingsskäl varit restriktivt bland den mängd nyintroduktioner som genomförts den senaste tolvmånadersperioden, är det även fortsättningsvis vår ambition att medverka i introduktioner som ankare. Förutom en i utgångsläget rimlig värdering så värdesätter vi särskilt etablerade affärsmodeller, en sund ägarkrets, notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, goda tillväxtförutsättningar samt långsiktig utdelningskapacitet.

Företagens imponerande krishantering

Det fantastiska arbete som gjorts av medarbetarna i svenska företag i allmänhet och våra portföljbolag i synnerhet är värt allt beröm. Trots att många interna och externa kontakter tvingats hanteras på distans och att mängder av leveranskedjor brutits, förändrats eller försenats, så har företagen åter igen visat på utmärkt krishanteringsförmåga. Förändrade försörjningskedjor skapar störningar och leder ofta till bristsituationer, transportproblem, lageruppbyggnad och prishöjningar. Den turbulens i varuleveranser som uppstått kvarstår och kommer under den närmaste tiden fortsatt att påverka flertalet företag. Medarbetare på funktioner som inköp och produktion kommer vara särskilt centrala för respektive varuproducerande bolags förmåga att uppnå framgångar i ett starkt och stigande konjunkturläge.

Framtid

Aktiemarknaderna är volatila och investeringsteman tenderar att förändras. De väsentligaste parametrarna för värdering är ändå framtida vinster och avkastningskrav/räntor. De inflationstendenser som kan utläsas i kraftigt stigande råvarupriser, globalt högre kapacitetsutnyttjande och ökad sysselsättning utgör samtliga skäl för förväntningar om stigande långräntor. Även om börsen på övergripande nivå har en hög värdering så innebär det inte att det saknas intressanta investeringsmöjligheter för ett investmentbolag som Svolder, som huvudsakligen investerar i börsnoterade svenska bolag med marknadsvärden upp till cirka 20 miljarder SEK.

Er tillgivne.

Ulf Hedlundh

Verkställande direktör

(Ur Bokslutskommuniké 2020/2021, publicerad den 16 september 2021)