Femårsöversikt

18/19 17/18 16/17 15/16 14/15
Substansvärdeförändring, MSEK -64,3 303,3 629,6 707,5 161,6
Utbetald utdelning, MSEK 51,2 41,6 35,2 32,0 28,8
Summa substansvärdeförändring, MSEK -13,1 344,9 664,7 739,5 190,4
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) 128,0 34,6 582,4 736,0 137,6
Utbetald utdelning, MSEK 51,2 41,6 35,2 32,0 28,8
Totalavkastning, MSEK 179,2 76,2 617,6 768,0 166,4
Resultat efter skatt, MSEK -13,1 344,9 664,7 739,5 190,4
Utdelning, MSEK 2) 55,0 51,2 41,6 35,2 32,0
Utdelningsandel, % 1,8 1,6 1,5 1,6 2,2
Aktieportföljens direktavkastning, % 2,1 2,6 2,9 3,1 3,0
Vidareutdelningsandel, % 94 75 74 82 82
Portföljens omsättningshastighet, % 13 30 43 48 32
Förvaltningskostnader, MSEK 3) 24,4 23,8 24,6 23,0 15,3
Förvaltningskostnader, % 3) 0,8 0,8 1,0 1,3 1,1
Aktieportföljen, MSEK 2 877 2 768 2 682 1 942 1 409
Substansvärde, MSEK 3 051 3 115 2 812 2 183 1 475
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) 2 806 2 678 2 643 2 061 1 325
Likviditet (+)/belåning (-), % 6,0 11,5 4,6 11,4 4,6
Soliditet, % 100 100 100 100 100

 

1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.

2) Avser respektive verksamhetsår. För 2018/2019 enligt styrelsens förslag.

3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.

Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2018/2019 på sidan 84.