Hållbarhet i praktiken

Svolder presenterade i sin årsredovisning 2015/2016 centrala punkter i sin syn på hållbarhet. Denna information har därefter utgjort basen för bolagets hållbarhetsrapport, såsom idag framgår av lag- och börskrav. Svolder har i dessa sammanhang alltid poängterat värdet av en samlad syn på hållbarhet, dess koppling till respektive bolags strategi samt förmågan att arbeta konkret.

I takt med ökad medvetenhet och fokus för inte minst miljö och sociala frågor har policies och olika yttranden från bolagen och dess företrädare ibland blivit mer centrala än det faktiska arbetet. Inte sällan ertappas bolag och myndigheter med åtgärder som står i konflikt med fina ord i olika externa dokument.

Svolder vill med detta avsnitt särskilt fokusera på några konkreta fall hos våra portföljbolag. Det är när fokus inriktas på bolagens sätt att på ett korrekt vis verka gentemot sina olika intressenter och arbeta konkret med hållbarhet som nödvändiga förändringar uppstår, inte i stelbent redovisning på EU-nivå eller i svulstiga uttalanden skrivna av externa personer långt ifrån bolagens verksamhet.


Övergripande hållbarhetsstrategi

engcon har identifierat fyra huvudsakliga fokusområden för att konkretisera bolagets hållbarhetsarbete; klimat och miljöpåverkan, säkerhet vid användande av grävmaskiner, socialt ansvar samt ansvarsfulla affärer. Bolaget är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 samt följer därutöver ett antal branschgemensamt uppställda riktlinjer.

Hållbara produkter

engcon är global marknadsledande tillverkare av tiltrotatorer, vilka används av entreprenadmaskiner för att resurs- och energieffektivt utföra arbete, minska risken för arbetsplatsolyckor samt förbättra arbetsmiljön. de platser där de utför arbete. Allvarliga arbetsplatsolyckor förekommer vid entreprenadarbeten. Riskerna för dessa reduceras när redskapsbyten kan ske direkt från maskinhytten i stället för manuellt arbete i närheten av grävmaskinen, genom användning av snabbfästen samt tillämpningar som ECOil och Q-Safe. Forskning och utveckling (FoU) är sedan bolagets grundande en central del av verksamheten och en grundförutsättning för att bolaget ska kunna fullfölja sin produktstrategi och kontinuerligt vidareutveckla produkterna. engcon bedriver flera FoU-samarbeten med maskin- och styrsystemutvecklare samt världens största OEM:er i syfte att integrera bolagets produkter och genom respektive parts spetskompetens tillsammans skapa bättre produkter. FoU har historiskt i sin helhet kostnadsförts det räkenskapsår de uppstått. För 2021 motsvarade kostnaderna för FoU 4,2 procent av koncernens försäljning.

Konkret exempel

Resurshushållning och FoU
Tiltrotatorer ökar en grävmaskins effektivitet och minskar dess klimatpåverkan. En marknadsbedömning är att maskinens produktivitet ökar med cirka 25 procent vid jämfört med grävande utan tiltrotator, exklusive effekten att det därigenom behövs färre anläggningsmaskiner för att utföra samma mängd arbete. För en 30 tons grävmaskin medför detta en årlig bränslebesparing på uppskattningsvis 6 000 liter. Utöver en kostnadsbesparing för entreprenören om cirka 100 000 SEK/år, så reduceras utsläppen av koldioxid (CO2) med drygt 16 000 kg per år. Över en grävmaskins ekonomiska livslängd om ungefär sju år motsvarar detta mer än 110 000 kg reducerade CO2 utsläpp. Det finns många sätt att åskådliggöra denna utsläppsmängd, exempelvis med volymen av 100 st Globen eller utsläppet från en fullsatt buss som åker ett och ett halvt varv runt jorden.

engcon har utvecklat en tredje generations tiltrotator, med lansering på mässor under hösten 2022. Med den nya generationen införs teknologi som aldrig tidigare använts på grävmaskiner och ett tydligt steg tas mot framtidens elektrifierade, uppkopplade och autonoma grävmaskiner. Här bör särskilt nämnas bättre tillvaratagande av hydrauliska krafter genom lastkännande system, med bl a reducerat energibehov som följd och som därvid kan möjliggöra alternativa bränslen som el och elhybridlösningar i framtiden.

Socialt arbete
Bolaget jobbar för att säkerställa välbefinnande genom att vara en attraktiv och engagerande arbetsgivare med en stark företagskultur och värdegrund. Denna bygger på engagemang, professionalism, flexibilitet och initiativ. engcon har samarbeten med skolor i Strömsunds kommun och deltar kontinuerligt på universitetsmässor i syfte att attrahera relevant kompetens till bolaget, upprätthålla befolkningsmängden samt främja utvecklingen i Strömsunds kommun. Genom engcon har det varit möjligt att bygga en ny idrottshall i Strömsund. Bolaget har därefter tecknat ett tioårigt sponsringsavtal med kommunen.

engcons huvudkontor ligger i Strömsund. Där bedrivs FoU samt produktion jämsides med administration och ekonomisk styrning. Antalet anställda i koncernen var 2021 motsvarande 327 st heltidsanställda, varav 149 vid enheterna i Strömsund. engcon är Strömsunds största privata arbetsgivare och under de senaste tio åren har antalet anställda nästan fördubblats. engcon är ett lönsamt företag och betalar därigenom bolagsskatt, företrädesvis i Sverige. De senaste tio räkenskapsåren har den svenska delen av koncernen betalat 450 MSEK i statlig inkomstskatt. Därtill har skattekraft skapats via anställdas löner samt via affärsrelationer med olika leverantörer till koncernens bolag.

Svolders bedömning

engcon är ett företag som mycket väl fyller sin plats i samtliga delar av pajdiagrammet på sidan 54 i Svolders årsredovisning 2021/2022. Det utgör därmed ett utmärkt exempel över företagens mycket viktiga roll för skapandet av välfärd och utveckling i samhället. Genom framgångsrikt lönsamt företagande skapas skattekraft, ekonomisk utveckling och även tillväxt i ett perspektiv som
i engcons fall successivt blir mer globalt. Via investeringar och gediget FoU-arbete tillförs resurser för produktion, produktutveckling och innovationer för att långsiktigt trygga företagets utveckling. I den sociala dimensionen kan konstateras engcons viktiga delar för sysselsättning och bidrag till inte minst lokalsamhället i Strömsund, en glesbygdskommun i Norrlands inland med minskande befolkning och svagt skatteunderlag. Som en ansvarstagande arbetsgivare med nolltolerans mot korruption utgör företagsgruppen dessutom en förebild för etiskt företagande och sund arbetsmiljö. Vidare kan konstateras att engcons produkter effektiviserar entreprenadarbeten och reducerar därmed miljöpåverkan, förebygger arbetsplatsolyckor samt hushållar med insatsfaktorer. Genom olika satsningar inom FoU utvecklas kontinuerligt produkterna för att effektivisera användningen och reducera miljöpåverkan i överensstämmelse med koncernens uppställda hållbarhetsagenda. Uppföljning sker med hjälp av olika typer av nyckeltal, såväl rent ekonomiska som hållbarhetsmässiga.


Övergripande hållbarhetsstrategi

Viva Wine Group (”Viva”) har visionen att vara den mest hållbara aktören i sin bransch och hoppas inspirera konkurrenter och samarbetspartners att följa deras exempel. Koncernens hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) Standards på Core-nivå. Viva förhåller sig även till FN:s globala hållbarhetsmål där 7 stycken utav 17 betraktas som särskilt betydelsefulla för koncernen och en hållbar affär.

Hållbara produkter

Viva består av en samling entreprenörsdrivna bolag som tillsammans utgör Nordens ledande vinkoncern. Bolagen utvecklar, marknadsför och säljer vin i Sverige, Norden och Kontinentaleuropa. Koncernen har länge varit en pionjär inom hållbarhet vilket bidragit till kommersiell framgång och en marknadsledande position inom ekologiskt och etiskt certifierat vin. Inom koncernen är man mån om att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt, i alla led. För att nå koncernens hållbarhetsvision genomförs satsningar på hållbar odling och produktion samt på en hållbar transportkedja. Vidare sker försäljning av etiskt certifierade produkter som marknadsförs ansvarsfullt och distribueras genom kontrollerade försäljningskanaler. Med en global räckvidd och samarbeten med vinproducenter på flera kontinenter, värnar Viva även om att arbetsvillkor ska vara sunda och lokalsamhällen välmående. Krav ställs bland annat på att samtliga producenter ska följa Amfori BSCIs uppförandekod för goda arbetsvillkor i produktion och odling, som baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner.

Systembolaget, som utgör Vivas största kund och försäljningskanal, identifierar i sin egna definition över dryckessortimentets mest hållbara val, tre huvudsakliga kriterier. Dessa är miljöcertifierad odling och produktion, förpackning med lägre klimatavtryck samt godkänt resultat i analysen av arbetsvillkor i odling och produktion. Vivas egna hållbarhetsstrategi och fokusområde stämmer således väl överens med vad som efterfrågas och bedöms betydelsefullt i kundled.

Konkret exempel

Viva ser hållbara transporter och förpackningar som betydelsefulla faktorer för att minska koncernens klimatpåverkan och därigenom uppfylla mål om klimatneutralitet. Tillsammans med producenter och logistikpartners strävar Viva kontinuerligt efter att optimera distributionen och utveckla smarta förpackningslösningar med lägre klimatavtryck.

Förpackningar utgör ett av de områden med störst klimatpåverkan i koncernen. Det beror på tillverkningsprocessen, förpackningens vikt samt på dess återvinningsgrad. Över två tredjedelar av Vivas totala försäljningsvolym i Sverige återfinns idag i klimatsmarta förpackningar, såsom bag-in-box, tetra, lättviktsglas och PET. Ett ökat inslag av hållbara förpackningsalternativ har lett till att Viva succesivt minskat klimatpåverkan från förpackningar under de senaste åren, mätt som kg CO2/liter. Vidare har Viva bidragit till finansieringen och utvecklingen av initiativen Svensk Glasåtervinning samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Tillsammans har initiativen bidragit till att Norden etablerat en världsledande roll för glas- och pappersåtervinning. I Sverige innebär det att 93 procent av insamlat glas återvinns till nya flaskor.

Vad gäller varutransporter har Viva i Europa ställt om majoriteten från lastbil till tåg. Omställningen innebär omkring 75 procent lägre klimatpåverkan på likvärdiga färdsträckor. För längre transporter nyttjas sjöfrakt som också leder till väsentligt lägre utsläpp gentemot övriga alternativ. Utöver det klimatkompenserar Viva för kvarvarande transport- och förpackningsrelaterade utsläpp via investeringar Solvatten, vilket är en vattenreningslösning som bidrar till förbättrad hälsa, jämställdhet och minskad klimatpåverkan. Inom e-handelsverksamheten i Europa strävar Viva efter att minska sitt klimatavtryck genom att minimera returgraden samt samarbeta med budfirmor som enbart använder drivmedel av förnyelsebar karaktär.

Under helåret 2021 minskade Viva koncernens sammanlagda transport- och förpackningsrelaterade utsläpp med 4,3 procent per liter, trots logistikrelaterade störningar från pandemin.

Svolders bedömning

Att producera och distribuera vin globalt har en påverkan på miljön. För att framställa kvalitativ dryck med lågt klimatavtryck krävs samarbete och insatser från flera av värdekedjans aktörer. Som marknadsledare är det betydelsefullt att Viva värdesätter och driver ett aktivt hållbarhetsarbete, identifierar praktiska åtgärder och publicerar mätbara resultat. Sedan länge har hållbarhet varit en stark drivkraft och viktig framgångsfaktor för koncernen, inte minst genom satsningar på ekologiskt och etiskt certifierat vin. Svolder uppskattar Vivas konkreta tillvägagångssätt och bedömer att ett sunt och miljövänligt gångbart företagande även leder till större affärsmässig framgång på sikt.


 

Övergripande hållbarhetsstrategi

Elanders hållbarhetsarbete bedrivs utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fokusområden är miljö och klimat, medarbetare, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter samt etik och antikorruption. I sitt hållbarhetsarbete strävar bolaget efter att ständigt förbättra processer, produktionsmetoder och produkter som tillsammans bidrar till lägre miljöpåverkan över hela livscykeln. Idag är hållbarhet en integrerad del i Elanders affärsmodell och koncernen ser det både som en långsiktig ansvarsfråga och affärsmöjlighet.

Hållbara produkter

Sedan börsintroduktionen 1989 har Elanders utvecklats från ett lokalt tryckeri i Sverige, till att bli en global tjänsteleverantör med verksamhet på fyra kontinenter. Idag är Elanders primärt verksam inom logistikbranschen, där koncernens erbjudande grundar sig i att hantera och bidra till optimering av kunders material- och komponentflöden. I det arbetet spelar hållbarhet en viktig roll eftersom ett resurseffektivt arbetssätt innebär lägre kostnader och reducerat klimatavtryck. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete, ser Elanders en möjlighet att både skapa värde för bolagets kunder samtidigt som den interna lönsamheten förbättras. Elanders kunder utgörs av stora multinationella företag, som får allt hårdare krav på sig vad gäller hållbart och ansvarsfullt företagande. Dessa krav är i hög grad även aktuella för företagens samarbetspartners som Elanders. Därmed styrs Elanders eget hållbarhetsarbete i stor utsträckning utifrån krav som ställs från uppdragsgivare. Ofta stipuleras det genom interna miljö- och kvalitetskrav som kunder önskar att leverantörer efterlever. Under 2021 rekryterade Elanders för första gången en hållbarhetschef till koncernen, vilket bland annat gav en signal om det ökade fokuset på hållbarhet internt.

Konkret exempel

Elanders har identifierat området Life Cycle Management som ett av fyra strategiska tillväxtområden för koncernen. Inom området har Elanders tagit initiativ till att utveckla en egen klimatvänlig tjänst med fokus på återanvändning av använd elektronik. En stor andel av en produkts miljöpåverkan härrör från dess tillverkning. En ny dator kräver exempelvis omkring 1,8 ton råvaror såsom vatten, kemikalier och energi i sin tillverkningsprocess. Genom att förlänga livslängden på befintlig elektronik kan koldioxidutsläpp och materialåtgång minskas avsevärt. Miljömässigt innebär det en stor besparingspotential eftersom Elanders uppskattar att upp emot 97 procent av den elektronik som återtas kan återanvändas i stället för att återvinnas. Inom tjänsteområdet Renewed Tech hanterar Elanders årligen cirka 100 000 åldrade IT-enheter, såsom datorer, bildskärmar, skrivare, mobiltelefoner, servrar och andra datortillbehör. I stället för att kunden skrotar elektroniken ser Elanders till att den restaureras och säljs vidare på en andrahandsmarknad. På så vis kan produkternas livslängd förlängas och koldioxidbesparingar göras. Genom Elanders tjänst kan kunden ta ett globalt ansvar för sin använda elektronik och därigenom bidra till en mer cirkulär ekonomi. Vidare får kunden en mer korrekt värdering på sin åldrade elektronik som ofta innehar ett icke oväsentligt värde på andrahandsmarknaden. Totala besparingar avseende CO2-utsläpp uppgår till cirka 17 000 ton från Elanders Renewed Tech-verksamhet.

För de produkter som inte kan återanvändas säkerställer Elanders att återvinning sker på miljömässigt korrekt sätt. En stor del riskerar annars att hamna på soptippar i utvecklingsländer där de antingen blir liggande alternativt bränns upp, vilket förorenar luft, mark och vattendrag när farliga kemikalier läcker ut.

Svolders bedömning

Som global aktör inom logistikbranschen och tjänstepartner till multinationella företag har Elanders en viktig roll i att driva hållbarhetsfrämjande initiativ och arbetssätt. Därför är det av särskild betydelse att Elanders valt att satsa kapital och resurser på att utveckla ett globalt hållbarhetsinriktat tjänsteerbjudande för hantering av åldrad elektronik. Utöver att organiskt utveckla erbjudandet har Elanders genomfört flera förvärv som ytterligare stärkt koncernens kompetens inom området. Med sin globala kundbas och infrastruktur har Elanders en konkurrensfördel och möjlighet att ta en aktiv roll i omställningen mot en hållbar och cirkulär ekonomi. Svolder uppskattar Elanders hållbarhetsstrategi och bedömer att koncernen har goda möjligheter att fortsatt vara en attraktiv partner till sina kunder och samtidigt bidra till att deras klimatavtryck minskar över tid.


Övergripande hållbarhetsstrategi

Wästbygg identifierar, tillsammans med sina intressenter, en övergripande hållbarhetsstrategi utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Koppling sker vidare till FN:s globala hållbarhetsmål. Av dessa 17 betraktar Wästbygg åtta stycken som särskilt tillämpliga för koncernen och en hållbar affär.

Hållbara produkter

Under 2020 har Wästbygg genomfört begreppet Klimatsmart byggarbetsplats i praktiken. Detta är ett konkret verktyg för att minska koncernens klimatavtryck. En miniminivå (brons) har skapats som alla byggprojekt ska klara samt två högre nivåer (silver och guld) med ytterligare krav för att påskynda omställningen. Verktyget omfattar de områden där klimatavtrycket i projekten är störst under produktionsfasen; såsom el, provisorisk byggvärme, bränsle från maskiner, materialtransporter och avfall. Genom att bland annat ställa krav på vilket bränsle som används och vilka leverantörer som kontrakteras, förutsätts att de fossila utsläppen kan minskas samt övriga mål uppnås. Nivån sätts redan i projektets uppstartsfas och följs sedan upp under produktionstiden, vilket kan medföra förändringar. Verktyget utvärderas årligen.

Konkret exempel

I Lund växer stadsdelen Brunnshög fram med hållbarhet som främsta fokus. Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra en unik flerbostadsfastighet med 82 lägenheter och en lokal, kvarteret Lagerkransen 3. Stommen kommer att uppföras helt i korslimmat trä (KL-trä) och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Stommen levereras av skogskoncernen Södra.

Med utgångspunkt från arbetet med Lagerkransen har Wästbygg och stomleverantören Södra också ett utvecklingsprojekt i syfte att skapa förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande. Genom att kombinera Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation med Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning är målet att skapa en plattform för klimatsmart byggproduktion som kan användas även i kommande projekt.

Trä är ett torrt byggmaterial med hög precision och med betydligt lägre klimatavtryck jämfört med andra byggmaterial såsom betong. Genom väl utvecklat inhemskt skogsbruk kan avtrycket ytterligare reduceras. Trästommarna byggs inomhus i fabrikslokaler för senare montage, vilket leder till lågt koldioxidavtryck under byggfasen. Särskilda utmaningar att tänka på är brandrisker, ljudabsorption, konstruktionsstabilitet samt anpassning för kommande installationer som el och vvs. Även branschföretagens vana att arbeta med betong utgör en tröskel för ökad användning av trä i större flerbostadshus. Materialvalet trä upplevs ofta som attraktivt av konsumenter, då det är ett naturligt och klimatsmart material.

Svolders bedömning

Byggproduktion har stort klimatavtryck samt en arbetsmiljö präglad av relativt sett många arbetsplatsolyckor och allvarliga incidenter. Det är därför värdefullt att Wästbygg inte bara pratar om hållbarhetsaspekter i sin verksamhet, utan även konkret arbetar för att reducera och på sikt eliminera identifierade problem. Svolder bedömer att arbetet vinner allt större acceptans och uppskattning hos gruppens olika intressenter, vilket fortsatt skapar förutsättningar för högre tillväxt och lönsamhet än hos jämförbara konkurrenter.


Övergripande hållbarhetsstrategi

Troax har signerat FN-initiativet Global Compact, som syftar till att göra mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsnormer, miljöansvar och anti-korruption till kärnvärden i de deltagande bolagens verksamheter. Därutöver följer Troax FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Utifrån genomförda intressent- och riskanalyser har tre prioriterade fokusområden identifierats. Dessa är minskad miljöpåverkan, goda arbetsvillkor samt hög affärsetik.

Hållbara produkter

Produkternas funktion säkerställer att Troax kunder har säkerhetslösningar i sina fabriker och lager som uppfyller de krav som medarbetare, myndigheter och lagstiftare ställer på arbetsmiljön. Syftet med produkterna är att skydda människor, egendom och processer.

Troax produkter är i grunden miljövänliga då de är rena stålprodukter och återvinningsbara till 99 procent. Produktutvecklingsarbetet syftar ständigt till att försöka minska åtgången av stål med bibehållen eller ökad säkerhet för kunden. Bedömningen är att det idag inte finns någon konkurrent som har mindre åtgång av stål per nätpanel med motsvarande säkerhet som Troax har. Troax produktionsprocess är miljövänlig och certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001 redan 1998. Den största negativa klimatpåverkan uppstår via konsumtion av stål. Det är därför viktigt att inköpen sker från stålproducenter som i hög utsträckning använder sig av återvunnet stål. Under 2020 var denna andel 53 %, med målet att 80 % av Troax stålkonsumtion 2030 ska komma från antingen återvunnet eller alternativt stål.

Konkret exempel

Med hjälp av Troax har gruvkoncernen LKAB hittat en lösning för att säkra de bandtransportörer som utgör själva försörjningslinan av malm längs sträckan Narvik och Luleå. Gruvbolaget har drivit ett projekt kallat ”Säkra bandtransportörer” för att höja säkerheten för alla som arbetar i dess närhet. En viktig faktor i utvärderingen av lösningar var att det dagliga arbetet inte skulle påverkas negativt ur underhållssynpunkt. Konventionella lösningar för maskinskydd ansågs inte klara kraven. Valet föll därför på Troax lösning. Det är en speciallösning och ett helt nytt system som är utvecklat för att uppfylla de speciella krav som ställs inom gruvindustrin. Produkterna används såväl under som ovan jord och miljön där de installeras är mycket krävande. En annan utmaning är de nivåskillnader som förekommer i både dagbrott och gruvor på mer än tusen meters djup. Troax har sökt designskydd för sin lösning och ser möjligheter till att kunna nå ut till den globala gruvindustrin.

Svolders bedömning

Svolder anser att Troax marknadsandel och position på deras marknader är mycket intressant. Den breddning av produktportföljen som skett via förvärvet av Natom i Polen bedöms som positiv. Ökade krav på förbättrad arbetsmiljö i många länder, flytt av produktion närmare producenternas hemmamarknader samt mer automatisering innebär större efterfrågan på säkerhet i fabriker och lager. Troax har, tack vare sin storlek, en särskild fördel mot konkurrenterna när det kommer till testning och certifiering av produkterna. Bolaget deltar dessutom aktivt i flera nationella och internationella standardkommittéer sedan 2007 och arbetar aktivt för att förbättra och förtydliga rekommendationer och direktiv i standarder och normer.


Övergripande hållbarhetsstrategi

AGES hållbarhetsarbete styrs av det övergripande målet att ständigt förbättra verksamheten vad gäller miljö, arbetsvillkor och etik. Till grund för de prioriterade fokusområdena ligger kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter. AGES ambition är att minska riskerna samtidigt som bolaget sänker kostnaderna och infriar förväntningarna hos deras intressenter.

Hållbara produkter

Resurseffektivitet minskar miljöpåverkan och sparar pengar och resurser för bolaget, deras kunder och för samhället. AGES affärsidé går ut på att hitta det resurssnålaste sättet att pressgjuta, bearbeta, svetsa och montera kvalificerade precisionskomponenter och samtidigt göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. I arbetet ingår att öka materialutnyttjandet och produktiviteten, minska kassationer och reklamationer, minska kostnader och förbättra säkerheten. AGES samtliga produktionsenheter arbetar med miljöledning och samtliga åtta enheter är certifierade enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

Konkret exempel

Det finns tre huvudsakliga delar inom AGES verksamhet som tillsammans skapar positivt klimatavtryck jämfört med andra produktionsalternativ, nämligen återvunnen aluminium, fossilfri energi och transportlogistik.

För att framställa ett ton aluminium används runt 10 000 kWh fossila bränslen och inemot 20 000 kWh elkraft. När aluminium framställs av aluminiumskrot, exempelvis av dryckesburkar, behövs endast 5 % av den energi som går åt jämfört med tillverkning av aluminium ur bauxit. Därför är det nästan 20 gånger så energibesparande att återvinna metallen i stället för att utvinna ny.

Återvinningsprocessen för aluminium är relativt okomplicerad. Ej legerad aluminium smälts först, och gjuts sedan. Legerad aluminium genomgår i vissa fall en reningsprocess innan nedsmältning och gjutning. Avfallsdeponering av aluminium är inte aktuellt, eftersom dess återvinningsprocess är så pass billig.

Under 2020 bidrog AGES verksamhet till att undvika utsläpp av 43 900 ton koldioxid genom användning av återvunnet aluminium – jämfört med motsvarande produktion baserad på primäraluminium. Miljövinsten kan jämföras med uppvärmning av 83 000 svenska villor i ett helt år. Om AGES produktion varit lokaliserad till andra länder hade förbrukningen av koldioxid varit betydligt högre. Orsaken är att svensk elproduktion i dagsläget till stor del är fossilfri, vilket sällan förekommer utomlands. Genom att 2020 övergå till förnyelsebar elenergi har AGES kunnat reducera sitt klimatavtryck med 40 procent. Reduktionen består av såväl produktionseffektivitet som elinköp.

Olika former av transporter påverkar utsläppen av koldioxid, då flertalet tyngre transporter vanligen använder fossila bränslen. AGES äger inte denna del av leveranskedjan, men frågorna diskuteras flitigt med kunder och leverantörer av transporttjänster. I produktionsjämförelsen ovan ingår inte klimatavtryck till följd av transportkedjorna till respektive produktionsanläggning, vilka kan vara betydande. Sjötransporter på långa avstånd förbrukar mindre utsläpp per ton vara jämfört med landtransporter, men kräver också omlastning. Utöver koldioxid är dock särskilt svavel- och kväveutsläpp allvarliga för miljön och vanligt förekommande vid sjötransporter genom de relativt orena bränslen som används.

Svolders bedömning

Industriproduktion kräver god tillgång till energi. I Sverige, med nuvarande kraftbalans, produceras en stor del av elenergin fossilfritt (vatten, vind, sol och kärnkraft). Kan Sverige fortsätta att ha en hög och billig elproduktion baserat på fossilfria energislag, så kommer klimatavtrycket från svensk industri att bli lågt i såväl absoluta tal som relativt omvärlden. Svensk energipolitik och nivån på globala eller regionala koldioxidskatter faller dock utanför AGES kontroll.

Mycket av arbetet bland industriföretagen går i dagsläget ut på att minska klimatavtrycken och att i övrigt fokusera på hållbarhet. Samtidigt råder en ständig effektivitetsprocess i alla företag när de är utsatta för internationell konkurrens. Utmaningen blir därför i vilken utsträckning som eventuella merkostnader för hållbarhet kan fördelas ut på kunder och konsumenter. En stor medvetenhet hos kunderna kan i sin tur komma att kräva ökade miljödeklarationer av produktions- och transportkedjorna.


Övergripande hållbarhetsstrategi

Nordic Waterproofing (NW) förhåller sig till FN:s mål i Agenda 2030 som ett ramverk. Av de 17 målen har NW identifierat sex stycken som har tydlig inverkan på verksamheten. Av dessa är mål 11, Hållbara städer och samhällen, direkt kopplat till NW:s erbjudande.

Hållbara produkter

NW har strukturerat arbetat utifrån en strategi att öka det hållbara innehållet i produkterbjudandet. Primärt har detta skett genom förvärv av bolag med hållbara produkter. Ett exempel är Veg Tech inom grön infrastruktur och Taasinge Elementer och RVT inom prefabricerade träbaserade byggelement. Även flera av NW:s ursprungliga produkter inom tätskiktslösningar för byggnader är miljöklassificerade i olika hållbarhetsbedömningar av byggvaror.

Konkret exempel

Veg Tech erbjuder lösningar för grön infrastruktur, dvs växtbaserade ytor för tak och fasader såväl som för grönområden i tätorter. Produkterna bidrar till en biologisk mångfald samtidigt som underliggande tätskikt skyddas. Byggnaden isoleras bättre mot extrema temperaturer och absorberar buller, damm och luftföroreningar samtidigt som klimatet förbättras. Gröna tak kan absorbera upp till 50–80 procent av nederbörden, vilket minskar eller fördröjer avrinning av regnvatten till dagvattensystemet.

För att göra de gröna taken än mer hållbara var Veg Tech först i Norden med att lansera sedummatta med biokol (bakgrundsbilden på förra uppslaget). En investering i en fossilfri pyrolyspanna ger både värme till bolagets huvudkontor och växthus samt produkten biokol. Veg Techs biokol produceras av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka1) som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären. Att blanda in biokolen i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer och när höga krav på hållbarhet är i fokus. Biokolen blandas i substraten till taken. När man vattnar en växtbädd så lagras överskottsgödningen i biokolen och likaså överskottsvatten vid kraftiga regn. Rötterna hittar sedan denna näring och fukt i biokolen, vilket gör dessa växtbäddar mer effektiva än de som bygger på vanligt substrat. Veg Techs sedummatta med biokol är en unik och klimatsmart produkt. Varje kvadratmeter bidrar med en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp. Dessutom minskar skötselbehovet och näringsläckage motverkas. Som exempel motsvarar ett sedumtak med biokol på 100 kvadratmeter en kolsänka lika stor som CO2-utsläppet för en bilresa på cirka 90 mil. Veg Techs nuvarande biokolsatsning bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp, vilket är lika mycket som 68 varv runt jorden med en personbil eller 134 000 stycken 90-grams hamburgare av rent nötkött.

Svolders bedömning

NW:s strategi att öka andelen hållbara produkter bedöms som långsiktigt värdefull. Det som kan upplevas som osäkert är att vissa av de förvärvade bolagen har andra värdekedjor och affärsmodeller. Svolder anser att det hittills har hanterats väl genom att koncernen är decentraliserad med mycket av beslutsfattandet i de lokala bolagen. Många av produkterna passar in bra i de megatrender mot mer hållbara bygglösningar som byggbranschen och dess slutkunder eftersträvar.


Övergripande hållbarhetsstrategi

GARO följer alla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sex av dem har valts ut som speciellt viktiga. GARO har tagit en plats på listan över Hållbara bolag som görs av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Hållbara produkter

GARO har under lång tid utvecklat och producerat produkter som syftar till att minska energianvändningen. Därutöver har materialvalen varit miljövänliga genom att de kan återvinnas och återanvändas. Det tydligaste och mest kända exemplet på hållbara produkter är de säkra och robusta laddlösningar som GARO bidrar med till en hållbar och energieffektiv fordonsflotta. Inom detta expansiva produktområde har GARO en lång historik med egenutvecklade produkter. Produktportföljen innefattar hela produktutbudet från laddboxar för hemmabruk till snabbladdare som kan placeras på offentliga platser. En nyligen framtagen produkt är ett kabelskåp anpassat för laddplatser. Skåpet är tillverkat i miljövänligt material. Försäljningen sker bl. a via grossister och installatörer samt via olika samarbetsavtal med t ex elbolag och fordonstillverkare.

Konkret exempel

I Falun togs ett beslut 2014 att förbereda sig på ökad elbilsflotta genom en ordentlig satsning på en modern och framtidssäker laddinfrastruktur. Upphandlingen vanns av GARO som sedan dess bistått under hela utvecklingstiden. Den första etappen, som var klar 2015, ledde till att fler invånare vågade köpa elbil, vilket uppmuntrade Falu Energi & Vatten att gå vidare med utbyggnaden. På en total yta av 70×70 km, där det bor nästan 60 000 invånare, har idag ingen längre än 25 km till närmaste snabbladdare. Initialt var det gratis att ladda sitt fordon, men numera har en avgift införts. Olika prismodeller har provats för att hitta den mest rättvisa. En viktig faktor är att man ska ta bort bilen när den är färdigladdad och lämna plats för nästa bil.

Falu Energi & Vatten har installerat drygt 40 laddstationer och sju snabbladdare från GARO. Därutöver har Falu kommun installerat 125 laddstationer vid kommunala arbetsplatser som skolor, äldreboenden med mera för att möta de anställdas laddningsbehov.

Svolders bedömning

Svolder anser att GAROs marknadsandel och position på marknaden är mycket intressant. Den breda produktportföljen, som numera kompletterats med möjligheten att bidra med service och underhåll, är en styrka. Politiker i framför allt Europa arbetar medvetet med att minska andelen, och i vissa fall även förbjuda, fordon som drivs på fossila bränslen. Denna utveckling gynnar GARO, då laddinfrastrukturen måste byggas ut rejält för att nå dessa mål. Den långa trenden är positiv för GARO, men politiska beslut kan påverka utvecklingen enskilda kvartal.


Övergripande hållbarhetsstrategi

FM Mattsson Mora (FMM) har som uttalat mål att vara den ledande leverantören på miljö- och hälsosmarta lösningar i sin bransch. Ambitionen är att hela sortimentet ska vara hållbart och grönt. Blandarna ska således vara konstruerade så att vatten- och energiförbrukningen minimeras utan att påverka komforten. Inriktningen är att utveckla och tillverka blandare med så låg total miljöbelastning som möjligt. Strategin är långsiktig, där det varje år sätts upp mätbara hållbarhetsmål.

Hållbara produkter

Arbetet med hållbara produkter innebär bl. a att välja produktmaterial med mindre miljöpåverkan. Här har FMM utvecklat ett blyfritt sortiment som ett än mer hållbart alternativ till standard mässing.

Under 2019 fortsatte utvecklingen och lanseringen av FMM:s system för uppkopplade duschpaneler och blandare. Systemet kallas Tronic WMS (Water Management System) och innebär att produkterna är uppkopplade, vilket ger kunderna tillgång till användbar information som säkerställer effektiv drift av vattensystem. Fler nya uppkopplade produkter har lanserats, till exempel för offentliga duschlösningar. Resultat visar att en miljösmart blandare kan minska vatten- och energiförbrukningen med upp till 30 procent. FMM har även lanserat produkter som desinficerar vatten och effektivt tar bort bakterier, protozoer och virus med modern UV LED-teknik. Tekniken bygger på ett exklusivt samarbete med företaget Watersprint. Denna UV LED-lösning är idag den mest miljövänliga, energisnåla och underhållsfria produkten på marknaden, eftersom inga kemikalier, kvicksilver eller lampbyten behövs.

Sedan flera år finns beröringsfria blandare i sortimentet, vilket inte minst i dessa tider med en utbredd smittspridning i samhället är av stort intresse bland kunderna.

Konkret exempel

Idre Fjäll beslutade under 2018 att satsa ännu mer på hållbarhet. Som ett led i detta arbete installerades FMM:s uppkopplade blandare i de offentliga utrymmena. Det har lett till sparad energi, enklare service och en ännu bättre upplevelse för gästerna. Erfarenheten av de nya blandarna är mycket positiv. Några faktorer som lyfts fram är att det direkt framgår hur många aktiveringar och spolningar som görs, mellan vilka tider och vilka duschar som används mest. Idre Fjäll har även installerat uppkopplade och energieffektiva blandare i några fjällstugor. Förbrukningen jämfördes med befintliga, äldre blandare, och här blev det direkt positivt resultat. Besparingen med de nya blandarna kunde uppgå till 30 liter varmvatten i genomsnitt per dygn och stuga. Minskad varmvattenförbrukning sparar energi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Förutom att spara vatten kan de uppkopplade blandarna även minska personalkostnaderna. För att undvika stillastående vatten i blandare som inte används så ofta, vilket kan skapa bakterier och dålig lukt, kan blandarna ställas in på hygienspolning. Det sköts digitalt och utan att behöva ha personal på plats. Uppstår det något fel larmar blandarna automatiskt via SMS.

Svolders bedömning

Svolder bedömer att FMM:s strategi och produkter är mycket intressanta och relevanta. Intresset för vatten- och energiförbrukning, beröringsfria och uppkopplade blandare samt möjligheten att med UV LED-teknik bekämpa legionella och andra bakterier i vatten, torde ha ökat ytterligare i spåren av den pågående pandemin.


application/pdf iconTexterna avseende engcon, Viva Wine Group och Elanders är från Svolders årsredovisning 2021/2022 och återfinns på sidorna 57-60


application/pdf iconTexterna avseende Wästbygg, Troax och AGES är från Svolders årsredovisning 2020/2021 och återfinns på sidorna 57-59


application/pdf iconTexterna avseende Nordic Waterproofing, GARO och FMM Mattsson Mora är från Svolders årsredovisning 2019/2020 och återfinns på sidorna 57-59