Hållbarhet i praktiken

Svolder presenterade i sin årsredovisning 2015/2016 centrala punkter i sin syn på hållbarhet. Denna information har därefter utgjort basen för bolagets hållbarhetsrapport, såsom idag framgår av lag- och börskrav. Svolder har i dessa sammanhang alltid poängterat värdet av en samlad syn på hållbarhet, dess koppling till respektive bolags strategi samt förmågan att arbeta konkret.

I takt med ökad medvetenhet och fokus för inte minst miljö och sociala frågor har policies och olika yttranden från bolagen och dess företrädare ibland blivit mer centrala än det faktiska arbetet. Inte sällan ertappas bolag och myndigheter med åtgärder som står i konflikt med fina ord i olika externa dokument.

Svolder vill med detta avsnitt särskilt fokusera på några konkreta fall hos våra portföljbolag. Det är när fokus inriktas på bolagens sätt att på ett korrekt vis verka gentemot sina olika intressenter och arbeta konkret med hållbarhet som nödvändiga förändringar uppstår, inte i stelbent redovisning på EU-nivå eller i svulstiga uttalanden skrivna av externa personer långt ifrån bolagens verksamhet.


Övergripande hållbarhetsstrategi

Nordic Waterproofing (NW) förhåller sig till FN:s mål i Agenda 2030 som ett ramverk. Av de 17 målen har NW identifierat sex stycken som har tydlig inverkan på verksamheten. Av dessa är mål 11, Hållbara städer och samhällen, direkt kopplat till NW:s erbjudande.

Hållbara produkter

NW har strukturerat arbetat utifrån en strategi att öka det hållbara innehållet i produkterbjudandet. Primärt har detta skett genom förvärv av bolag med hållbara produkter. Ett exempel är Veg Tech inom grön infrastruktur och Taasinge Elementer och RVT inom prefabricerade träbaserade byggelement. Även flera av NW:s ursprungliga produkter inom tätskiktslösningar för byggnader är miljöklassificerade i olika hållbarhetsbedömningar av byggvaror.

Konkret exempel

Veg Tech erbjuder lösningar för grön infrastruktur, dvs växtbaserade ytor för tak och fasader såväl som för grönområden i tätorter. Produkterna bidrar till en biologisk mångfald samtidigt som underliggande tätskikt skyddas. Byggnaden isoleras bättre mot extrema temperaturer och absorberar buller, damm och luftföroreningar samtidigt som klimatet förbättras. Gröna tak kan absorbera upp till 50–80 procent av nederbörden, vilket minskar eller fördröjer avrinning av regnvatten till dagvattensystemet.

För att göra de gröna taken än mer hållbara var Veg Tech först i Norden med att lansera sedummatta med biokol (bakgrundsbilden på förra uppslaget). En investering i en fossilfri pyrolyspanna ger både värme till bolagets huvudkontor och växthus samt produkten biokol. Veg Techs biokol produceras av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka1) som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären. Att blanda in biokolen i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer och när höga krav på hållbarhet är i fokus. Biokolen blandas i substraten till taken. När man vattnar en växtbädd så lagras överskottsgödningen i biokolen och likaså överskottsvatten vid kraftiga regn. Rötterna hittar sedan denna näring och fukt i biokolen, vilket gör dessa växtbäddar mer effektiva än de som bygger på vanligt substrat. Veg Techs sedummatta med biokol är en unik och klimatsmart produkt. Varje kvadratmeter bidrar med en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp. Dessutom minskar skötselbehovet och näringsläckage motverkas. Som exempel motsvarar ett sedumtak med biokol på 100 kvadratmeter en kolsänka lika stor som CO2-utsläppet för en bilresa på cirka 90 mil. Veg Techs nuvarande biokolsatsning bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp, vilket är lika mycket som 68 varv runt jorden med en personbil eller 134 000 stycken 90-grams hamburgare av rent nötkött.

Svolders bedömning

NW:s strategi att öka andelen hållbara produkter bedöms som långsiktigt värdefull. Det som kan upplevas som osäkert är att vissa av de förvärvade bolagen har andra värdekedjor och affärsmodeller. Svolder anser att det hittills har hanterats väl genom att koncernen är decentraliserad med mycket av beslutsfattandet i de lokala bolagen. Många av produkterna passar in bra i de megatrender mot mer hållbara bygglösningar som byggbranschen och dess slutkunder eftersträvar.


Övergripande hållbarhetsstrategi

GARO följer alla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sex av dem har valts ut som speciellt viktiga. GARO har tagit en plats på listan över Hållbara bolag som görs av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet samt Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Hållbara produkter

GARO har under lång tid utvecklat och producerat produkter som syftar till att minska energianvändningen. Därutöver har materialvalen varit miljövänliga genom att de kan återvinnas och återanvändas. Det tydligaste och mest kända exemplet på hållbara produkter är de säkra och robusta laddlösningar som GARO bidrar med till en hållbar och energieffektiv fordonsflotta. Inom detta expansiva produktområde har GARO en lång historik med egenutvecklade produkter. Produktportföljen innefattar hela produktutbudet från laddboxar för hemmabruk till snabbladdare som kan placeras på offentliga platser. En nyligen framtagen produkt är ett kabelskåp anpassat för laddplatser. Skåpet är tillverkat i miljövänligt material. Försäljningen sker bl. a via grossister och installatörer samt via olika samarbetsavtal med t ex elbolag och fordonstillverkare.

Konkret exempel

I Falun togs ett beslut 2014 att förbereda sig på ökad elbilsflotta genom en ordentlig satsning på en modern och framtidssäker laddinfrastruktur. Upphandlingen vanns av GARO som sedan dess bistått under hela utvecklingstiden. Den första etappen, som var klar 2015, ledde till att fler invånare vågade köpa elbil, vilket uppmuntrade Falu Energi & Vatten att gå vidare med utbyggnaden. På en total yta av 70×70 km, där det bor nästan 60 000 invånare, har idag ingen längre än 25 km till närmaste snabbladdare. Initialt var det gratis att ladda sitt fordon, men numera har en avgift införts. Olika prismodeller har provats för att hitta den mest rättvisa. En viktig faktor är att man ska ta bort bilen när den är färdigladdad och lämna plats för nästa bil.

Falu Energi & Vatten har installerat drygt 40 laddstationer och sju snabbladdare från GARO. Därutöver har Falu kommun installerat 125 laddstationer vid kommunala arbetsplatser som skolor, äldreboenden med mera för att möta de anställdas laddningsbehov.

Svolders bedömning

Svolder anser att GAROs marknadsandel och position på marknaden är mycket intressant. Den breda produktportföljen, som numera kompletterats med möjligheten att bidra med service och underhåll, är en styrka. Politiker i framför allt Europa arbetar medvetet med att minska andelen, och i vissa fall även förbjuda, fordon som drivs på fossila bränslen. Denna utveckling gynnar GARO, då laddinfrastrukturen måste byggas ut rejält för att nå dessa mål. Den långa trenden är positiv för GARO, men politiska beslut kan påverka utvecklingen enskilda kvartal.


Övergripande hållbarhetsstrategi

FM Mattsson Mora (FMM) har som uttalat mål att vara den ledande leverantören på miljö- och hälsosmarta lösningar i sin bransch. Ambitionen är att hela sortimentet ska vara hållbart och grönt. Blandarna ska således vara konstruerade så att vatten- och energiförbrukningen minimeras utan att påverka komforten. Inriktningen är att utveckla och tillverka blandare med så låg total miljöbelastning som möjligt. Strategin är långsiktig, där det varje år sätts upp mätbara hållbarhetsmål.

Hållbara produkter

Arbetet med hållbara produkter innebär bl. a att välja produktmaterial med mindre miljöpåverkan. Här har FMM utvecklat ett blyfritt sortiment som ett än mer hållbart alternativ till standard mässing.

Under 2019 fortsatte utvecklingen och lanseringen av FMM:s system för uppkopplade duschpaneler och blandare. Systemet kallas Tronic WMS (Water Management System) och innebär att produkterna är uppkopplade, vilket ger kunderna tillgång till användbar information som säkerställer effektiv drift av vattensystem. Fler nya uppkopplade produkter har lanserats, till exempel för offentliga duschlösningar. Resultat visar att en miljösmart blandare kan minska vatten- och energiförbrukningen med upp till 30 procent. FMM har även lanserat produkter som desinficerar vatten och effektivt tar bort bakterier, protozoer och virus med modern UV LED-teknik. Tekniken bygger på ett exklusivt samarbete med företaget Watersprint. Denna UV LED-lösning är idag den mest miljövänliga, energisnåla och underhållsfria produkten på marknaden, eftersom inga kemikalier, kvicksilver eller lampbyten behövs.

Sedan flera år finns beröringsfria blandare i sortimentet, vilket inte minst i dessa tider med en utbredd smittspridning i samhället är av stort intresse bland kunderna.

Konkret exempel

Idre Fjäll beslutade under 2018 att satsa ännu mer på hållbarhet. Som ett led i detta arbete installerades FMM:s uppkopplade blandare i de offentliga utrymmena. Det har lett till sparad energi, enklare service och en ännu bättre upplevelse för gästerna. Erfarenheten av de nya blandarna är mycket positiv. Några faktorer som lyfts fram är att det direkt framgår hur många aktiveringar och spolningar som görs, mellan vilka tider och vilka duschar som används mest. Idre Fjäll har även installerat uppkopplade och energieffektiva blandare i några fjällstugor. Förbrukningen jämfördes med befintliga, äldre blandare, och här blev det direkt positivt resultat. Besparingen med de nya blandarna kunde uppgå till 30 liter varmvatten i genomsnitt per dygn och stuga. Minskad varmvattenförbrukning sparar energi, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Förutom att spara vatten kan de uppkopplade blandarna även minska personalkostnaderna. För att undvika stillastående vatten i blandare som inte används så ofta, vilket kan skapa bakterier och dålig lukt, kan blandarna ställas in på hygienspolning. Det sköts digitalt och utan att behöva ha personal på plats. Uppstår det något fel larmar blandarna automatiskt via SMS.

Svolders bedömning

Svolder bedömer att FMM:s strategi och produkter är mycket intressanta och relevanta. Intresset för vatten- och energiförbrukning, beröringsfria och uppkopplade blandare samt möjligheten att med UV LED-teknik bekämpa legionella och andra bakterier i vatten, torde ha ökat ytterligare i spåren av den pågående pandemin.


application/pdf iconTexterna är från Svolders årsredovisning 2019/2020 och återfinns på sidorna 57-59