Bolagsordning

Bolagsordning för Svolder Aktiebolag (publ)

Org nr 556469-2019

(antagen på årsstämman 2021-11-18)

§1 Firma

Bolagets firma är Svolder Aktiebolag. Bolaget är publikt.

 

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

 

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, i första hand fondpapper och andra finansiella instrument, jämte annan därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundramiljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundramiljoner (400 000 000) kronor.

 

§5 Antalet aktier; aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst hundramiljoner (100 000 000) och högst fyrahundramiljoner (400 000 000). Aktie kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Vardera aktieslaget ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

På begäran av ägare av aktier av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade.

Omvandling ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§6 Styrelse

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter.

 

§7 Revision

För granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska utses två revisorer med två suppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

 

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas inom tid som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren
gjort anmälan härom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

 

§9 Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordningen;

4. Val av två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut

a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;

9. Prövning av om bolaget ska träda i likvidation enligt §12 i bolagsordningen;

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 september ena året – den 31 augusti närmast följande år.

 

§12 Likvidation

Bolagsstämman ska årligen vid årsstämma pröva huruvida bolaget ska träda i likvidation eller om bolaget ska fortsätta sin verksamhet till dess frågan om bolagets likvidation ånyo prövas av bolagsstämman, vilket ska ske senast vid nästkommande årsstämma.

Beslut att bolaget ska träda i likvidation är giltigt om det biträtts av aktieägare med mer än en tredjedel (1/3) av de vid stämman företrädda aktierna.

 

§13 Ändring i bolagsordningen

Beslut om ändring i bolagsordningens §9 9), §12 eller denna §13 är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna företrädande nio tiondelar (9/10) av bolagets samtliga aktier.

 

§14 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

application/pdf iconSvolders bolagsordning