Valberedning utsedd

 

Svolder har nu, i enlighet med årsstämmobeslut per den 17 november 2010, utsett en valberedning som bland annat skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, revisorssuppleanter samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 22 november 2011. Valberedningen har idag på sitt första möte utsett Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström) till valberedningens ordförande.  Övriga ledamöter är Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Caroline Sundewall (styrelsens ordförande) samt Karin Kronstam (representerar Magnus Nilsson).  Aktieägare som vill föreslå kandidater till Svolders styrelse kan göra detta via mejl eller brev till Christoffer Lundström på nedanstående mailadress eller adress.

christoffer@provobisholding.se

Christoffer Lundström
Provobis Holding AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

 

 

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF