Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 15 november 2018, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2019:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)
Andreas Hofmann (Investment AB Öresund)
Jörgen Wärmlöv  (Spiltan Fonder AB)
Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande)

Christoffer Lundström har utsetts till ordförande i valberedningen.

Svolders årsstämma kommer att hållas den 19 november 2019. Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@svolder.se eller med post till:

Valberedningen
Svolder AB (publ)
Box 70431
107 25 Stockholm

Stockholm den 16 maj 2019

Valberedningen i Svolder AB (publ)

Frågor kan ställas till: Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande 031-18 12 00

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF