Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 16 november 2017, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2018:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)
Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund)
Jörgen Wärmlöv  (Spiltan Fonder AB)
Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 15 november 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Öystein Engebretsen:

Öystein Engebretsen
Investment AB Öresund
Tel: 08-402 33 00
E-post: oystein.engebretsen@oresund.se

Stockholm den 9 maj 2018

Valberedningen i Svolder AB (publ)

Frågor kan ställas till: Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande 031-18 12 00

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF