Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 22 november 2011, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2012:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)   
Karin Kronstam (representerar Magnus Nilsson)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)  
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 21 november 2012. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Christoffer Lundström:

Christoffer Lundström
Provobis Holding
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031-7713750
070-8152121
christoffer@provobisholding.se

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF