Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 20 november 2013, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2014:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)
Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande och sammankallande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 20 november 2014.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Christoffer Lundström:
Christoffer Lundström
Provobis Holding Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031-7713750
070-8152121
christoffer@provobisholding.se

Stockholm den 2 maj 2014

Valberedningen i Svolder AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Caroline Sundewall, styrelsens ordförande 070-575 23 32

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF