Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 20 november 2014, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2015:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)
Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)
Fredrik Carlsson (styrelsens ordförande och sammankallande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 18 november 2015.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Öystein Engebretsen:

Öystein Engebretsen
Investment AB Öresund
Tel: 08-402 33 00
E-post: oystein.engebretsen@oresund.se

Stockholm den 7 maj 2015

Valberedningen i Svolder AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande 031-18 12 00

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF