Svolders substansvärde minskade under 2018 med 6 procent. Substansvärde 2018-12-28: 97 SEK/aktie.

Svolders substansvärde var oförändrat 97 SEK/aktie under de två sista handelsdagarna i december 2018.

Under kalenderåret 2018 minskade Svolders substansvärdeinklusive reinvesterad utdelning, med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX var under motsvarande tidsperiod oförändrat.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 86,30 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 112,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF