Svolders substansvärde 2014-12-30: 103 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade 1 SEK/aktie under de två sista handelsdagarna i december 2014.

Under kalenderåret 2014 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,25 SEK/aktie, med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod 22 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 91,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.

Nästa substansvärde kommer att publiceras måndag den 12 januari 2015 och avser fredagen den 9 januari 2015.

Stockholm den 30 december 2014

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF