SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2017/2018

VERKSAMHETSÅRET 2017/2018
Delårsrapport I, 3 månader 2017/2018: 13 december 2017
Delårsrapport II, 6 månader 2017/2018: 9 mars 2018
Delårsrapport III, 9 månader 2017/2018: 13 juni 2018
Bokslutskommuniké, 12 månader 2017/2018: 27 september 2018
Årsredovisning, 2017/2018: Början av november 2018
Årsstämma, 2017/2018: 15 november 2018

Stockholm den 20 juni 2017 SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF