SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2016/2017

VERKSAMHETSÅRET 2016/2017
Delårsrapport I, 3 månader 2016/2017: 13 december 2016
Delårsrapport II, 6 månader 2016/2017: 9 mars 2017
Delårsrapport III, 9 månader 2016/2017: 9 juni 2017
Bokslutskommuniké, 12 månader 2016/2017: 21 september 2017
Årsredovisning, 2016/2017: Början av november 2017
Årsstämma, 2016/2017: 16 november 2017

Stockholm den 25 augusti 2016 SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF