SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2013/2014

VERKSAMHETSÅRET 2013/2014
Delårsrapport I, 3 månader 2013/2014: 10 december 2013
Delårsrapport II, 6 månader 2013/2014: 11 mars 2014
Delårsrapport III, 9 månader 2013/2014: 11 juni 2014
Bokslutskommuniké, 12 månader 2013/2014: 26 september 2014
Årsredovisning, 2013/2014: Början av november 2014
Årsstämma, 2013/2014: 20 november 2014

Stockholm den 27 september 2013 SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF