SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2012/2013

VERKSAMHETSÅRET 2012/2013
Delårsrapport I, 3 månader 2012/2013: 13 december 2012
Delårsrapport II, 6 månader 2012/2013: 15 mars 2013
Delårsrapport III, 9 månader 2012/2013: 14 juni 2013
Bokslutskommuniké, 12 månader 2012/2013: 27 september 2013
Årsredovisning, 2012/2013: Början av november 2013
Årsstämma, 2012/2013: 20 november 2013

Stockholm den 5 september 2012
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF