SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2015/2016

Delårsperiod: 1 september 2015–31 maj 2016 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2016 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 407,5 (243,9) MSEK, motsvarande 31,80 (19,10) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,9%, inklusive reinvesterad utdelning, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 31,7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 17,1%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,7%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 193,8 (57,7) MSEK, motsvarande 15,10 (4,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,7%, till 144,60 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,9%, till 133,50 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,0%.

3 juni 2016
– Substansvärdet var 143 SEK per aktie och aktiekursen 129,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: GARO, Oriflame och Magnolia Bostad
Negativa: Bong

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Klövern, GARO och Magnolia Bostad
Minskat: Proact, Platzer Fastigheter och Scandi Standard

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF