SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2013/2014

Delårsperiod: 1 september 2013–31 maj 2014 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2014 (3 mån)

Utfall delårsperiod (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 336,1 (211,2) MSEK, motsvarande 26,30 (16,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 32,8%, inklusive reinvesterad utdelning, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 37,1%, inklusive reinvesterad, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 32,5%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,3%.

Utfall aktuella rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 114,5 (11,8) MSEK, motsvarande 8,90 (0,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 9,3%, till 105,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 5,0%, till 94,75 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 8,4%.
 
5 juni 2014
– Substansvärdet var 106 SEK per aktie och aktiekursen 94,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, XANO (inkl AGES) och Saab
Negativ: KappAhl

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Unibet, Orexo och SSAB
Minskat: Meda och HiQ

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF