SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2012/2013

Delårsperiod: 1 september 2012 –31 maj 2013 (9 mån). Aktuell rapportperiod: 1 mars – 31 maj 2013 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 211,2 (33,7) MSEK, motsvarande 16,50 (2,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 27,4%, inkl reinvesterad utdelning, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,7%, inkl reinvesterad utdelning, till 66,00 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 14%.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 26,9%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 11,8 (-38,6) MSEK, motsvarande 0,90 (-3,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 1,2%, till 76,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 10,0%, till 66,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 2,7%.

 7 juni 2013
– Substansvärdet var 77 SEK per aktie och aktiekursen 66,00 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Nolato, Tribona och XANO Industri 
Negativa: HiQ och B&B TOOLS

Störrre förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Diös, Unibet och KappAhl
Minskat: MTG, Höganäs och XANO Industri

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF