SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2011/2012

Delårsperiod: 1 september 2011–31 maj 2012 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2012 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 33,7 (224,0) MSEK, motsvarande 2,60 (17,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 4,0%, justerat för utdelning, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,4%, justerat för utdelning, till 54,25 SEK per aktie.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 16,5%.
– Återkallar fondbolagsansökan.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -38,6 (58,5) MSEK, motsvarande -3,00 (4,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 4,4%, till 65,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 6,1%, till 54,25 SEK per aktie.
 
14 juni 2012
– Substansvärdet var 62 SEK per aktie och aktiekursen 53,00 SEK.
 
Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: JM
Negativa: Nobia, Saab och Beijer Alma  

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Acando, Saab och Mekonomen 
Minskat: Beijer Electronics

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF