SVOLDERS DELÅRSRAPPORT III 2010/2011

Delårsperiod: 1 september 2010–31 maj 2011 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars –31 maj 2011 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 månader)
– Periodens redovisade resultat (9 mån) var 224,0 (238,2) MSEK, motsvarande 17,50 (18,60) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 24,9%, justerat för utdelning, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 18,5%, justerat för utdelning, till 72,75 SEK.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 58,5 (35,4) MSEK, motsvarande 4,60 (2,80) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 5,8%, till 83,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,6%, till 72,75 SEK. 

16 juni 2011
– Substansvärdet var 77,50 SEK per aktie och aktiekursen 68,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: HiQ, Beijer Electronics och Unibet
Negativa: Transcom och Orc Software

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: JM, B&B TOOLS och G & L Beijer 
Minskat: Niscayah, NCC och Unibet

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF