Svolders delårsrapport II 2018/2019

Aktuell rapportperiod: 1 december 2018–28 februari 2019 (3 mån)
Delårsperiod: 1 september 2018–28 februari 2019 (6 mån)

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat var 245,8 (18,7) MSEK, motsvarande 9,60 (0,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 9,4% till 112,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 5,9% till 97,95 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index ökade 6,7%.

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat var -195,6 (-25,5) MSEK, motsvarande -7,60 (-1,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet minskade 6,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 112,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) sjönk 4,3%, inklusive reinvesterad utdelning, till 97,95 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index minskade 1,5%.
– Substansvärdesrabatten på balansdagen uppgick till 12,6%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Platzer, Beijer Electronics och GARO
Negativa: Saab

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Saab och ITAB
Minskat: Platzer och Klövern

8 mars 2019
– Substansvärdet var 111 SEK per aktie och aktiekursen 97,89 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF