SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2016/2017

Delårsperiod: 1 september 2016–28 februari 2017 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2016–28 februari 2017 (3 mån)

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 434,3 (213,8) MSEK, motsvarande 33,90 (16,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 20,1%, inklusive reinvesterad utdelning, till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 35,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 6,0%.
– På balansdagen var substansvärdepremien 6,6% för B-aktien samt 78,5% för A-aktien.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 351,3 (-25,8) MSEK, motsvarande 27,40 (-2,00) SEK per aktie.
– Substansvärdet ökade 15,7% till 201,70 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,5% till 215,00 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 7,7%.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Troax, Acando och GARO
Negativa: Magnolia Bostad

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nordic Waterproofing, Nolato och Magnolia Bostad
Minskat: JM, SSAB och Beijer Alma

3 mars 2017
– Substansvärdet var 203 SEK per aktie och aktiekursen 219,00 SEK.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF