SVOLDERS DELÅRSRAPPORT II 2014/2015

Delårsperiod: 1 september 2014–28 februari 2015 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2014–28 februari 2015 (3 mån)

Utfall delårsperiod (6 månader)
– Periodens redovisade resultat (6 mån) var 186,2 (221,5) MSEK, motsvarande 15,50 (17,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 14,5%, inklusive reinvesterad utdelning, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 14,0%, inklusive reinvesterad, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 25,6%.

– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 10,1%.

Utfall aktuell rapportperiod (3 månader)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 149,8 (127,1) MSEK, motsvarande 11,70 (9,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 11,3%, till 114,90 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 12,8%, till 103,25 SEK per aktie.
– Carnegie Small Cap Return Index steg 21,2%.
 
6 mars 2015
– Substansvärdet var 112 SEK per aktie och aktiekursen 100,75 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Acando, Nolato och Platzer
Negativa: KappAhl

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Elos och SSAB
Minskat: Acando, Gränges och KappAhl

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF